Hakemisto (Silmarillion)

Kohteesta Kontuwiki

Silmarillionin hakemiston[1] (engl. Index of Names) on laatinut Christopher Tolkien. Hänen tarkoituksensa on esitellä lyhyiden selitysten kera teoksessa esiintyviä nimiä, joiden "lukumäärä on varsin suuri".[2] Hakusanat on ensimmäisessä laitoksesas kursivoitu, kuvitetussa laitoksessa lihavoitu; selityksissä on lisäksi kursivoitu suurimmaksi osaksi haltiakieliset sanat muut hakusanat, joihin niissä viitataan. Lähdeviitteitä hakemistossa on niukasti, toisinaan viitataan Tarun Sormusten herrasta lukuihin ja liitteisiin.

Hakemistosta löytyy myös jonkin verran sellaista tietoa, jota ei ole kirjan sivuilla (esim. hakusanassa Bereg kerrotaan, että hän oli Baranin Iki-Bëorin pojan pojanpoika[3]). Lisäksi osa haltiakielisten nimien käännöksistä on sellaisia, jotka eivät esiinny tekstissä.

Alkuteoksen Index of Names on varustettu myös sivunumeroviitteillä, suomennoksen molemmista laitoksista sivunumerot on jätetty pois. Tämän vuoksi suomennoksesta puuttuvat myös sellaiset alkuteoksen hakusanat, joissa on pelkkiä sivunumeroviitteitä eikä lainkaan selityksiä tai viittausta muihin hakusanoihin.

Huomautus ääntämisestä

Silmarillionin suomennoksen ensimmäisessä laitoksessa hakemiston johdannon kaksi viimeistä kappaletta ("Suomenkieliseen tekstiin – – earendil jne.") ovat itse asiassa tiivistelmä alkuteoksessa ennen hakemistoa olevasta luvusta Notes on Pronunciation, joka on suomennettu kokonaan vasta kuvitetussa laitoksessa.[4] Nämä kaksi viimeistä kappaletta ovat tästä huolimatta mukana myös kuvitetun laitoksen hakemiston johdannossa.

Tässä huomautuksessa Christopher Tolkien esittelee yksityiskohtaisesti muutamien konsonanttien ja konsonanttiyhtymien (C, CH, DH, G) sekä vokaalien ja diftongien (AI, AU, EI, IE, UI, AE, EA ja EO, Ú, ER, IR, UR, E) ääntämisen englantilaisen lukijan näkökulmasta. Suomenkieliselle lukijalle nämä selitykset eivät luonnollisesti ole hyödyllisiä sellaisenaan, joten käännöksessä mainitaan vain, että "haltiakielten ääntämisen pohjana on latinan oikeinkirjoitus" ja (Christopher Tolkienia suoraan siteeraten) että "yksityiskohtainen selvitys on luettavissa Tarun Sormusten Herrasta Liitteestä E."[5]

Maininta "haltiakielten ääntämisen pohjana on latinan oikeinkirjoitus" on kuitenkin hieman ylimalkainen, sillä haltiakielten oikeinkirjoituksessa esiintyvistä äänteistä esimerkiksi CH äännetään hankausäänteenä (χ) samoin kuin saksan sanassa Buch (Christopher Tolkienin esimerkki) eikä soinnittomana k-äänteenä kuten latinassa. Lisäksi haltiakielten DH äännetään kuten soinnillinen th englannin sanassa then (ei soinnittomana kuten sanassa thin – myös Christopher Tolkienin esimerkki). Latinasssa ei ole vastaavaa DH-konsonanttiyhtymää, paitsi ehkä joissakin lainasanoissa tai vierasperäisissä nimissä, joissa se luultavasti äännettäisiin dh tai d.

Latinan oikeinkirjoituksesta poikkeavat myös tapa esittää pitkät vokaalit akuutilla aksentilla (á, é, í, ó, ú) sekä vokaalien a ja e lausuminen erikseen vokaaliyhtymässä AE (Suomessa käytetyissä latinan lausumistavoissa joko ē tai ai).

Erikseen huomautetaan kuitenkin suomalaiselle lukijalle tarpeellisesta tiedosta, erokepisteillä varustettujen vokaalien (ö, ä) ääntämisestä (a, o). Toiseen suomen kielen oikeinkirjoituksesta poikkeavaan piirteeseen, erokepisteisiin e-kirjaimen päällä (ë) sen sijaan ei puututa. Suomalainen lukija voi jättää nämä erokepisteet huomiotta, sillä niiden tarkoitus on muistuttaa englanninkielistä lukijaa, että e-vokaali lausutaan erillisenä vokaalina äänneyhtymissä ea, eo, sekä sanan lopussa (esim. Eressëa, Manwë).

Korjauksia ja täydennyksiä

Seuraavassa on kommentoitu sekä alkuperäisen hakemiston todennäköisiä asia- ja painovirheitä että suomennoksen ensimmäisen laitoksen painovirheitä ja puutteita. Käännöstä (1. painos, ISBN 951-0-09103-0) on verrattu The Silmarillionin toiseen laitokseen (HarperCollins Publishers 1999, nid., ISBN 0-261-10273-7). Painovirheiksi on laskettu kaikki kohdat, joissa nämä tekstit eroavat toisistaan. Käytetty englanninkielinen teksti ei kuitenkaan ole täysin identtinen The Silmarillionin ensimmäisen laitoksen kanssa, josta suomennos on tehty.

Painetun tekstin jälkeen tulevat korjaus- ja täydennysehdotukset ovat >>>-merkin jälkeen. Muut huomautukset ovat hakasulkeiden sisällä, viittaukset alkutekstiin ajatusviivan jälkeen. Lisäksi mainitaan kaikki ne hakuteoksen hakusanat, jotka on jätetty pois suomennoksesta sen vuoksi, että niiden yhteydessä on pelkkiä sivunumeroviitteitä. Tällaisten hakusanojen edessä on asteriski ( * ).

Sanojen sisällä on asteriskilla ( * ) merkitty ne kirjaimet joiden tarkemerkki on sotkeutunut (lähinnä í, î, ó, ô, ú, û) tai jotka ovat muuten lukukelvottomia.

Uudistetusta oikeinkirjoituksesta

Kontuwikissä on pyritty omaksumaan samat uudistetun oikeinkirjoituksen käytännöt kuin Tarun Sormusten herrasta ja Hobitin uusimmissa laitoksissa: isojen alkukirjaimien määrää on vähennetty moniosaisissa nimissä (esim. Yksinäinen Saari >>> Yksinäinen saari) ja toisinaan isoista alkukirjaimista on luovuttu kokonaan (esim. Kolmas Aika >>> kolmas aika).

Näitä käytäntöjä on Kontuwikissä sovellettu myös pelkästään Silmarillionissa ja/tai Keskeneräisten tarujen kirjassa esiintyviin nimiin, joista jälkimmäisestä ei toistaiseksi (huhtikuu 2018) ole julkaistu uudistetun oikeinkirjoituksen mukaista laitosta. Artikkeleissa oikeinkirjoituksen eri versiot ilmoitetaan alaviitteissä, mutta tässä artikkelissa uudistettu oikeinkirjoitus ilmoitetaan pelkästään hakasulkeiden avulla (esim. Beleriandin [t]aistelut, joka Silmarillionin tekstissä on muodossa Beleriandin Taistelut).

Silmarillionin ensimmäisessä laitoksessa esiintyvä tapa jättää kursivoiduista, lähinnä haltiakielisistä, nimistä taivutuspäätteet kursivoimatta on muutettu uuden oikeinkirjoituksen mukaiseksi (esim. noldorin >>> noldorin) kaikessa hiljaisuudessa.

[Huom. Silmarillionin kuvitetun laitoksen hakemistoa ei ole vielä systemaattisesti verrattu korjausehdotuksiin, joista pikaisen tarkastelun perusteella monet on otettu huomioon kuvitetussa laitoksessa.]

A

Adûnakhor

Adûnakhor >>> Adûnakhôr [Tämä korjaus on tehty The Silmarillionissakin vasta toiseen laitokseen. Tarkkaan ottaen Adûnakhôr oli Númenorin yhdeksännentoista hallitsijan nimi ennen kuin hän otti valtikan: hallitsijana hänen nimensä oli Ar-Adûnakhôr.[6]

Ainulindalë

Luomiskertomuksen >>> luomiskertomuksen [Alkutekstissä account of Creation - kyseessä ei ole teos nimeltään Luomiskertomus, vaan alkutekstissä halutaan sanoa lähinnä 'kertomus Luomisesta'.]

ainur

Il*vatar >>> Ilúvatar [Aksentti näkyy erittäin heikosti, u-kirjaimen päällä on ylimääräinen ohut vinoviiva.]

Aldaron

'Puiden Herra' quenyankielinen >>> 'Puiden herra', quenyankielinen [Pilkku puuttuu.]
vala >>> vala [Suomennoksessa sanat vala ja maia jätetään yleensä kursivoimatta, kun ne ovat yksikössä, monikkomuodot valar ja maiar kursivoidaan säännöllisesti. Selvyyden vuoksi olisi myös yksikkömuodot kursivoitava.]

Aman

... nimi, valar asuivat... >>> ... nimi; valar asuivat... [Puolipiste saattaisi sopia tähän paremmin.]
sen jälkeen kun olivat hylänneet Almarenin saaren. >>> sen jälkeen kun olivat jättäneet Almarenin saaren [Alkutekstissä after they had left the Isle of Almaren. Valar eivät varsinaisesti hylänneet Almarenia, sillä se tuhoutui Melkorin kaadettua Valarin lamput.]
Engl. alkutekstissä: Biessed >>> Blessed [Käytössäni olevassa The Silmarillionin ensimmäisen laitoksen taskukirjalaitoksessa sana on painettu oikein, Blessed, mutta l-kirjaimen varsi on katkennut: johtuneeko toisen laitoksen painovirhe tästä?]

Amandil

And*niën >>> Andúniën.

Amon Ereb

'Yksinäinen vuori' >>> 'Yksinäinen kukkula' / 'Yksinäinen vaara' [Alkutekstissä The Lonely Hill. Sana hill käännetään Silmarillionissa yleensä 'kukkula' tai 'vaara', sanaa mountain vastaa 'vuori', lisäksi vältettäisiin sekaannus toisen tunnetun nimen kanssa: Lonely Mountain = Yksinäinen vuori (eli Erebor).]

Amon Rûdh

Mímin >>> Mîmin.

Amon Sûl

'tuulinen vuori' [Alkutekstissä Hill of the Wind; voisiko suomentaa mieluummin: 'Tuulen kukkula' / 'Tuulinen kukkula'? Koska kyseessä on nimi, olisi johdonmukaisuuden vuoksi käytettävä isoa alkukirjainta. Sanan Hill suomentamisesta, ks. yllä Amon Ereb.]

Amras

Sirionin [s]uistossa >>> ? [Nimen the Mouths of Sirion suomentamisesta ks. liite artikkelissa Sirionin suu.]

Anadûnê

N*menorin >>> Númenorin.

Anárion

... isänsä ja veljensä kanssa >>> isänsä ja veljensä Isildurin kanssa [Alkuteksti: with his father and his brother Isildur.]

Anduin

[Voisi kysyä, olisiko käännöksen aikamuotoa "joka virtaa Sumuvuorten itäpuolella" parempi käyttää imperfektiä "joka virtasi Sumuvuorten itäpuolella" puhuttaessa Keski-Maan maantieteestä. Uponneiden Beleriandin ja Númenorin ollessa kyseessä menneen ajan aikamuotoon turvautuminen olisi vielä selvemmin perusteltavissa, mutta Anduin lienee myös katsottava menneisyyteen kuuluvaksi.]

Anfauglith

Dor-nu-Fauhlith >>> Dor-nu-Fauglith.

Angband

Puuttuu alahakusana Angbandin piiritys, alkutekstissä: The Siege of Angband, johon ei kuitenkaan liity mitään selityksiä.

Anglachel

T*rinia >>> Túrinia.

Angrenost

Gondorin rajalla >>> Gondorin länsirajalla [Alkutekstissä on the west borders of Gondor.]

Aranrúth

Aranr*th >>> Aranrúth.

Ar-Gimilzôr

kahdeskymmenestoinen >>> kahdeskymmeneskolmas [Korjattu alkuteoksen toiseen laitokseen.]

Arien

Maia >>> Maia (vrt. yllä Aldaron).

Arnor

N*menorista >>> Númenorista.

Arossiach

Arosin Kahlaamo >>> Arosin kahlaamot [nimen kirjoitusasu vaihtelee tekstissä, tästä lisää em. artikkelissa.]

*Arosin kahlaamot

Puuttuva hakusana (alkutekstissä "Fords of Aros See Arossiach"), mutta pois jättäminen on perusteltua, koska suomenkielinen hakusana sijoittuisi hakusanojen Aros ja Arossiach väliin.

Ar-Pharazôn

kahdeskymmenesneljäs >>> kahdeskymmenesviides [Korjattu alkuteoksen toiseen laitokseen.]

Avernien

Avernien – – Avernienin >>> Arvernien – – Arvernienin [Hakusana on aakkostettu oikein, vaikka kirjoitusasu on virheellinen.]

B

Balan

Alkutekstissä Balanz >>> Balan [Suomennoksessa oikein, samoin The Silmarillionin ensimmäisessä laitoksessa.]

Balar

... irtaantuneen Tol Eressëasta >>> ... irtaantuneen Tol Eressëan itäkärjestä [Alkutekstissä eastern horn of Tol Eressëa that broke away...]

Barad-dûr

Sauronin linnan >>> Sauronin linna.

Beleriandin [t]aistelut

(Lukemattomien [k]yynelten [t]aistelu) >>> (Lukemattomat kyyneleet) [Alkutekstissä Unnumbered Tears.]

Brithon

virtaa >>> virtasi.

C

calaquendi

'Valon haltiat' >>> 'Valon haltiat' [Alkutekstissä Elves of the Light, mutta tekstissä suomenkielinen ilmaisu on kokonaan pienillä alkukirjaimilla: valon haltiat (s. 61, 65).]

Calenardhon

Lisää loppuun: vrt. Ard-galen [Alkutekstissä näin.]

Cardolan

Eriadorin eteläpuolella >>> Eriadorin eteläosassa.

Celegorm

Hithlumin >>> Himladin.

Celon

virtaa >>> virtaava [tai:] virrannut.

C*rdan

C*rdan >>> Círdan.
Gil-Galadin >>> Gil-galadin.

Cirith Thoronath

'Kotkanrotko' >>> 'Kotkainrotko' [Näin myös tekstissä, s. 305.]

D

Daeron

Lisää: kuningas Thingolin taruntietäjä po. kuningas Thingolin taruntietäjistä ensimmäinen / kuningas Thingolin tärkein taruntietäjä, tms. - alkutekstissä chief loremaster of King Thingol.

Dior

Eluchil >>> Eluchíl.

Dor Daedeloth

'Sorron [v]arjon [m]aa' – alkutekstissä Land of the Shadow of Horror, näin ollen tarkempi suomennos lienee: 'Kauhun varjon maa' (vrt. sindarin dae 'varjo' (engl. shadow), del 'kauhu' (engl. horror), deloth 'kammo' (engl. abhorrence): Quenyan- ja sindarinkielisten nimien elementtejä, s. 433). Tekstissä nimen Dor Daedeloth (ks. s. 131, 133, 136) käännös ei esiinny. Huom. painovirhe Dor Daelothin po. Dor Daedelothin s. 133.

Dor D*nen

Dor D*nen >>> Dor Dínen.

Dor-lómin

Pohjois-Hithlumissa >>> Etelä-Hithlumissa.
H*rinin >>> Húrinin.

Durin

Khazad-d*min >>> Khazad-dûmin.

E

Il*vatar >>> Ilúvatar.

Eärendil

... Siunattu, Merenkävijä; ... >>> Siunattu, Kirkas, Merenkävijä - suomennoksesta puuttuva lisänimi Kirkas (engl. Bright) esiintyy s. 323: "Heistä polveutui isiensä veroinen Kirkas Eärendil" (engl. Bright Eärendil).

Eärendur (1)

And*niën >>> Andúniën.

Elemm*rë (2)

Elemm*rë >>> Elemmírë.

Elendil

eledili >>> elendili (viimeisellä rivillä).

Elenna

N*menoriin >>> Númenoriin.

Elostirion

palant*r >>> palantír.

Elrond

Lopusta puuttuu: Nimi merkitsee 'Tähtikupu' (engl. Star-dome).

Elros

N*menorin >>> Númenorin.

Elur*n

Elur*n >>> Elurín.
Elured >>> Eluréd.

Eru

Il*vatar >>> Ilúvatar.
Lopusta puuttuu: Myös nimessä Erun lapset.

*Esikoiset

Tämä hakusana (engl. Firstborn, The) puuttuu vuoden 1979 laitoksesta; lisätty vuoden 2018 laitokseen. Selitys: Ilúvatarin vanhemmat lapset, haltiat.

Estë

valierista >>> valierista.

F

Faelvrin

Faelvrin >>> Faelivrin.

Fëanor

M*rielin >>> Mírielin.

Fëanorin pojat

Lisää: Heihin viitataan usein ryhmänä, erityisesti heidän isänsä kuoleman jälkeen.

Féanturi

Féanturi >>> Fëanturi.
Namo >>> Námo.

Felagund

tekstissä myös käännös >>> mutta käännetään tekstissä.

Fornost

n*menorilainen >>> númenorilainen.

G

Galdor

H*rinin >>> Húrinin.

Gil-galad

viimeinen [noldorin] [k]orkea [k]uningas >>> viimeinen noldorin korkea kuningas Keski-Maassa.

Gimilkhâd

Ar-Gimilzórin >>> Ar-Gimilzôrin.
Ar-Pharanzônin >>> Ar-Pharazônin.
N*menorin >>> Númenorin.

Glaurung

T*rinin po. Túrinin.
Suuri [m]ato ja Morgothin [m]ato >>> Suuri käärme ja Morgothin käärme – [engl. Great Worm, Worm of Morgoth; edellinen nimi esiintyy tekstissä vain kerran (s. 278), ja se on siinä suomennettu "suureksi käärmeeksi" – pienin alkukirjaimin. Húrinin lasten tarinassa nimi on suomennettu aina "Suureksi käärmeeksi" (HLT: käärme, KTK: Käärme); jälkimmäinen nimi on puolestaan tekstissä (Silm. 280, vrt. HLT 242-243 = KTK 186-187) suomennettu "Morgothin käärmeeksi"]

Gorthol

nimi jonka T*rin otti Dor-C*artholin Toisena [k]omentajana >>> nimi jonka Túrin otti toisena Dor-Cúartholin Kahdesta päälliköstä.

Gundor

L*rindolin >>> Lórindolin.

Gurthang

T*rinia – – T*rin >>> Túrinia – – Túrin.

Gwaith-i-M*rdain

Gwaith-i-Mírdain.
'Kultaseppien kansa' – alkutekstissä ''People of the Jewel-smiths', joka ei ole aivan sama kuin People of the Goldsmiths. Voisiko suomentaa: 'Jalokiviseppien kansa'? Ks. s. 356 sekä KTK 324-326 (tässä pienellä alkukirjaimella).

Gwindor

T*rinin (kaksi kertaa) >>> Túrinin.

H

Hador

H*rinin >>> Húrinin.

Haleth

Neiti Haleth >>> Valtiatar Haleth [Ehdottaisin tätä suomennosta (engl. Lady Haleth), koska englannin Lady vastaa tässä käsittääkseni miespuolisista heimojen päälliköistä käytettyä nimitystä Lord. – Huom. nimitys "Neiti Haleth" esiintyy myös hakusanoissa Haldad, Haldan, Tûr Haretha.]
Lisää: Halethin huone, Halethin kansa.

*Halethin kansa

Puuttuva hakusana (engl. People of Haleth). Selitys: Ks. Haladin ja Haleth.

Haltiamielet

Akallab*thissa >>> Akallabêthissä.

Haltiat

Haltiat >>> haltiat.
pimentohaltiat, calaquendi >>> pimentohaltiat, valon haltiat: ks. calaquendi.

Hareth

dorl*minilaisen >>> dorlóminilaisen.

Haudh-en-Ndengin

'Surmamäki' >>> 'Surmanmäki' [ks. s. 247, 248.]

Helcar

Cuivi*nenin >>> Cuiviénenin.

Helevorn

Thargelionin pohjoispuolella >>> Thargelionin pohjoisosassa.

Herumor

N*menorilainen >>> Númenorilainen.

Herun*men

Herun*men >>> Herunúmen [hallitsijana Tar-Herunúmen.]
Ar-Ad*nakhorin >>> Ar-Adûnakhôrin.

Hild*rien

Hild*rien >>> Hildórien.

H*rilorn

H*rilorn >>> Hírilorn.
L*thien >>> Lúthien.

H*silómë

H*silómë >>> Hísilómë.
Sumun maa >>> Sumun Maa [?].

Hithaeglir

(Sormuksen ritarien kartassa esiintyvä muoto Hithaeglin on virhe). [Itse asiassa Sormuksen ritarien ensimmäisen laitoksen kartassa (käytössäni on neljäs painos) ei lue Hithaeglin vaan Hithrilgin. Yksiosaisen laitoksen ja tarkistetun laitoksen kartoissa nimi on oikein.]

Hithlum

Ered L*min – – H*silómë >>> Ered Lómin – – Hísilómë.

Huan

L*thienin >>> Lúthienin.

Hunthor

T*rinin >>> Túrinin.

Huor

R*anin – – H*rinin >>> Ríanin – – Húrinin.

H*rin

H*rin >>> Húrin.
T*rinin – – M*min – – Nauglam*rin >>> Túrinin – – Mîmin – – Nauglamírin.

I

Il*vatar

Il*vatar >>> Ilúvatar.

Ilúvatarin [l]apset

H*ni Ilúvataro, Eruh*ni >>> Híni Ilúvataro, Eruhíni.

Ingwë

johti vanyaria, eldarin joukoista ensimmäistä, matkalla Cuivienenin rannoilta. >>> johti vanyaria, eldarin kolmesta joukosta ensimmäistä, matkalla Cuiviéneniltä länteen.

Inziladûn

Inzilbethin >>> Inzilbêthin.

Isildur

N*menorista – – n*menorilaisten >>> Númenorista – – númenorilaisten.

istari

Curun*r >>> Curunír

K

*Kaksi sukukuntaa

Puuttuva hakusana (engl. Two Kindreds). Selitys: "Haltiat ja ihmiset", s. 312, 313, 323, 367 [tällä sivulla two kindreds on suomennettu 'nämä sukukunnat'].

Keski-Maa

Ulommat [m]aat, Endor >>> Ulommat maat, Suuret maat, Endor (alkutekstin The Great Lands puuttuu suomennoksesta).

Kh*m

Kh*m – – Turinin >>> Khîm – – Túrinin.

*Kivikahlaamo

Puuttuva hakusana: Kivikahlaamo Ks. Sarn Athrad.

Kovaonnisten [k]ivi

T*rinin >>> Túrinin.

Kovertola

Suomennoksesta on luonnollisesti jätetty pois englanninkielisen nimen Hollowbold jälkiosan selitys: "varhaisenglannin bold, substantiivi joka on sukua verbille build ['rakentaa']".

Kuninkaan Miehet

N*menorilaiset >>> Númenorilaiset.

Kurjenmiekkojen [k]enttä

Kurjenmiekkojen [k]enttä >>> Kurjenmiekkojen kentät TAI Kurjenmiekkakentät (alkutekstissä Gladden Fields).

Kääpiökaivanto

Piste puuttuu lopusta.

Kääpiökäädyt

Nauglam*r >>> Nauglamír.

*Kääpiöt

Puuttuva hakusana; alkutekstissä on tosin lähinnä mainittu sivunumeroita, myös alahakusanojen yhteydessä, mutta näistä olisi voinut ottaa mukaan ainakin ehkä seuraavan: "Ks. myös naugrim". Toinen puuttuva alahakusana on: "Kääpiöiden seitsemän sormusta Ks. Mahtisormukset"; mutta hakusanan Mahtisormukset yhteydessä mainitaan vain niiden sivujen numerot, joilla Kääpiöiden seitsemän sormusta esiintyvät.

L

Ladros

pohjoispuolella >>> koillispuolella.

Laer Cú Beleg

T*rin – – C*thalionin >>> Túrin – – Cúthalionin.

Lailath

Lailath >>> Lalaith.
H*rinin >>> Húrinin.

Leithianin [l]aulu

L*thienin >>> Lúthienin.

lembas

lennmbass >>> lenn-mbass.

Lenwë

Cuivi*neniltä >>> Cuiviéneniltä länteen.

Loeg Ningloron

Kurjenmiekkojen [k]enttä >>> Kurjenmiekkakentät / Kurjenmiekkojen Kentät.

*Lohikäärmeet

Puuttuva hakusana; alkuteoksessa ei kuitenkaan ole mitään selityksiä, vain sivunumeroita.

Lórellin

L*rienin järvi Valinorissa jossa vala Estë nukkuu päivällä >>> Valinorin Lórienissa sijaitseva järvi, jossa [tarkemmin: Lórellinin saaressa] vala Estë nukkuu päivällä.

Lórien (1)

Vala – – L*rien >>> Vala – – Lórien.
Alkuteoksessa (2. laitos, s. 408) virheellisesti koko selitys kursivoitu.

Lórien (2)

Lothl*rien >>> Lothlórien.
Alkuteoksessa (2. laitos, s. 408) virheellisesti lähes koko selitys kursivoitu.

Lórindol

'Kultapää' - [englannin Goldenhead on suomennettu näin myös s.v. Hador (s. 407), mutta tekstissä Goldenhead on käännetty 'Kultatukka' s. 184, 196 (s. 189 'Hador Kultatukka' on käännos nimimuodosta Hador the Golden-haired)].

L*thien

L*thien >>> Lúthien.
maia >>> maia.

M

Mablung

T*rinin >>> Túrinin.

*Maedhrosin rajamaa

Puuttuva hakusana (engl. March of Maedhros): "Ne avoimet maat Gelionin latvavesistä pohjoiseen, joita Maedhros veljineen piti hallussaan vastustaakseen hyökkäyksiä Itä-Beleriandiin; kutsuttiin myös nimellä itäinen Rajamaa. 137-138. 151 (tekstissä virheellisesti "Maedhrosin Rajamailla")."

Maglor

jakoi Ensiajan lopussa Maedhrosin kanssa jäljelle jääneet Silmarilit... >>> Ensiajan lopussa varasti [engl. seized] Maedhrosin kanssa kaksi Keski-Maahan jäänyttä Silmarilia...

Mahanaxar

Mahanaxar >>> Máhanaxar.

maiar

Yksikkömuoto maia >>> Yksikkömuoto maia.

Mandos

Namo >>> Námo.

Mar-nu-Falmar

N*menorin >>> Númenorin.

Melian

Maia – – L*thienin >>> Maia – – Lúthienin.

Melkor

Silmarilien pilaamisen jälkeen >>> Silmarilien ryöstön jälkeen [engl. the rape of the Silmarils].

Meneldil

An*rionin >>> Anárionin.

Meneltarma

N*menorin – – Il*vatarin >>> Númenorin – – Ilúvatarin.

*metsämaiden haltiat

Puuttuva hakusana: "Ks. Salohaltiat" [engl. Woodland Elves See Silvan Elves].

Mîm

T*rin – – H*rinin >>> Túrin – – Húrinin.

Minas Ithil

Ephel D*athin >>> Ephel Dúathin.

Mindon Eldaliéva

Inwën >>> Ingwën.

M*riel (1)

M*riel >>> Míriel.

M*riel (2)

M*riel – – Tar-M*riel >>> Míriel – – Tar-Míriel.

Mithrandir

'Harmaa [v]aeltaja' – [huom. englannin The Grey Pilgrim on Tarussa Sormusten herrasta (TSH I/2.7., Galadrielin peili, s. 504 / 317 / 476 / *** / ***) suomennettu 'Harmaa pyhiinvaeltaja'].

Mordor

Ephel D*ath -vuorten >>> Ephel Dúath -vuorten.

Morgoth

Silmarilien pilaamisen jälkeen >>> Silmarilien ryöstön jälkeen – [ks. yllä Melkor].

moriquendi

'pimeänhaltijat' >>> 'pimeän haltiat'.

Mormegil

T*rin >>> Túrin.

Morwen

H*rinin – – T*rinin >>> Húrinin – – Túrinin.

*Mustat vuodet

Puuttuva hakusana (engl. Black Years), alkuteoksessa ei selitystä, vain sivunumerot (suom. 360-361, 367).

N

Nahar

Vala >>> Vala.

Námo

Vala >>> Vala.

nandor

nandor olivat ne haltiat... >>> nandor olivat ne telerin joukon haltiat...
Cuivi*neniltä >>> Cuiviéneniltä.

Nan-tathren

esiintyy nimen quenyankielinen vastine >>> esiintyy kaksi nimen quenyankielistä vastinetta.

Narn i Hîn Húrin

D*rhavel >>> Dírhaval – [alkuteoksessa Dírhavel, mutta Christopher Tolkien on myöhemmin todennut, että nimen oikea muoto on Dírhaval (ks. tätä)].

Narsil

And*ril >>> Andúril.

Narya

C*rdan >>> Círdan.

Nauglam*r

Nauglam*r >>> Nauglamír.
H*rin >>> Húrin.

nazgûl

Ks. sormusaaveet. >>> Ks. sormusaaveet. – [Huom. hakusana sormusaaveet puuttuu suomennoksesta, ks. alla].

Neithan

T*rin >>> Túrin.

Nenuial

Ann*minasin >>> Annúminasin.

Nenya

Yksi Haltian Kolmesta Sormuksesta >>> Yksi haltiain Kolmesta sormuksesta.

Niënor

H*rinin – – T*rinin – – T*rinin – – N*niel >>> Húrinin – – Túrinin – – Túrinin – – Níniel.

Nimbrethil

Avernienin >>> Arvernienin.

Nimloth (1)

N*menorin >>> Númenorin.
esiintyy sindarinkielisessä muodossa Ninquelótë joka on yksi Telperionin nimistä. >>> on sindarinkielinen muoto nimestä Ninquelótë, joka on yksi Telperionin quenyankielisistä nimistä.

N*niel

N*niel >>> Níniel.
'Itkuneito' Nimi jonka T*rin antoi... >>> 'Itkuneito', nimi jonka Túrin antoi...

Ninquelotë

Ninquelotë >>> Ninquelótë.

niphredil

L*thien >>> Lúthien.
(Sormuksen ritarit II,6,8) >>> (Sormuksen ritarit II,6). – [kukka mainitaan Tarussa Sormusten herrasta tiettävästi vain TSH I/2.6., Lothlórien, s. 491 / 310 / 464 / *** / *** sekä TSH, liite A I, "Númenorilaiset kuninkaat", s. 454 / 919 / 427 / *** / ***.

Noldolantë

'Noldorin Häviö' >>> 'Noldorin lankeemus' – [tekstissä (s. 104) noldorin lankeemus, engl. the Fall of the Noldor].
jonka oli laatinut >>> jonka laati [?].

Nóm, Nómin

Nómin >>> nómin – [Bëorin kansa antoi tosin Felagundille nimen Nóm, mutta kansan nimi nómin lienee parempi kirjoittaa pienellä alkukirjaimella, näin myös tekstissä (s. 174)].

Nulukkizd*n

Nulukkizd*n >>> Nulukkhizdîn. – [alkutekstissä Nulukkizdîn, mutta tämä on virheellinen muoto].

N*menor

N*menor >>> Númenor.

N*menorilaiset

N*menorilaiset >>> Númenorilaiset.
N*menorin – – d*nedain >>> Númenorin – – dúnedain.

Näkykivet

Palant*ri >>> Palantíri.

O

Olórin

Maia >>> Maia.

Orodruin

'Liekehtivä Vuori' jonka alla... >>> 'Liekehtivä vuori' Mordorissa; sen alla...

Oromë

Vala, >>> Vala,

Oromet

Auduniën – – N*menorin >>> Andúniën – – Númenorin.

Orthanc

n*menorilaisten Rautapihaan >>> númenorilaisten Rautapihan kehään.

Ossë

Maia >>> Maia

Ossiriand

(Sinivuorilta virtaa Gelioniin seitsemän sivujokea) >>> (nämä ovat Gelion ja sen Sinivuorilta virtaavat kuusi sivujokea)

P

*Pakenemisen aika

Puuttuva hakusana (engl. Days of Flight), vain sivunumero (suom. s. 361).

Palant*ri

Palant*ri >>> Palantíri
N*menorista >>> Númenorista.

Pelargir

n*menorilainen >>> númenorilainen.

Pohjoisen [e]nnustus

Aakkostus: tämä hakusana kuuluu vasta seuraavan hakusanan Pohjanylänkö jälkeen.

Pohjanylänkö

n*menorilaisten >>> númenorilaisten. – Huom. Tarun Sormusten herrasta kartassa nimen kirjoitusasu on "Pohjan ylänkö".

*Puiden paimenet

Puuttuva hakusana. Selitys: Entit. 52, 296. – [engl. Shepherds of the Trees].

Puolhaltia

...sillä tarkoitetaan Elrondia ja Elrosia. >>> ...sillä tarkoitetaan Elrondia, Elrosia ja Eärendilia. – [Eärendil: s. 303].

Punainen [s]ormus

Aakkostus: tämä hakusana kuuluu ennen hakusanaa Puolhaltia.

Q

quendi

Haltioiden alkuperäinen itselleen antama nimi >>> Haltioiden alkuperäinen haltiakielinen nimi.
mukaanlukien >>> mukaan lukien.

quenya

eldarinkieli – [engl. Eldarin, tekstissä suomennettu 'Eldarilaisissa kielissä' (s. 28-29, engl. in the Eldarin tongue), 'eldarilaiset nimet' (s. 327, engl. Eldarin names), 'eldarin kielellä' (s. 351, engl. in the Eldarin tongue)].
suureldar – [engl. High Eldarin, tekstissä suomennettu 'suurhaltiakielellä' (s. 325, engl. in the High Eldarin tongue), 'suurhaltiakieltä' (s. 327, engl. High Eldarin tongue)].
Valinorin haltiain kieli – [engl. the speech of the Elves of Valinor, tekstissä suomennettu 'Valinorin haltioiden kielellä' (s. 154)]
lännen suuri kieli – [engl. the High Speech of the West, tekstissä suomennettu 'Lännen [k]orkeaa [k]ieltä' (s. 159)].

R

Rautavuoret

Ks. >>> Ks. [kursiivi pois].

Rerir

Gelion-joen sivuhaaroista >>> Gelion-joen latvahaaroista.

Rhovanion

asumaton alue >>> laaja alue.

Rhudaur

Eriadorin koillisosa >>> Alue Eriadorin koillisosassa.

R*an

R*an >>> Rían
(Belegund oli Barahirin veljenpoika ja Berenin isä) >>> (Belegund oli Barahirin, Berenin isän, veljenpoika).

Rivil

Selityksen lopussa on yksinäinen nimi Rivillatva. Se kaipaa selityksekseen ainakin sivunumeron: 203.

Rómenna

N*menorin >>> Númenorin.

Rothinzil

Ad*naicin (n*menorin) >>> Adûnaicin (númenorin).

S

Saeros

T*rinia – – T*rinin >>> Túrinia – – Túrinin.

Salmar

Maia >>> Maia.

salohaltiat

Anduinin [l]aaksoon Suureen [v]ihermetsään >>> Anduinin laaksoon ja Suureen vihermetsään.

Sarn Athrad

kääpiötie >>> Kääpiötie.

Saruman

Curun*rille >>> Curunírille.

Satamat

Alqualondë, Joutsensatama, Joutsenvalkama, Satama. >>> Alqualondëa, Joutsensatamaa eli Joutsenvalkamaa kutsutaan myös pelkästään Valkamaksi. – [suomennos ei vastaa johdonmukaisesti – ei hakemistossa eikä tekstissä – selityksestä ilmi tulevaa nimen The Haven käyttöä Alqualondëa vastaavana erisnimenä:
  • s. 103-104: "katkera taistelu käytiin laivoilla ja lamppujen valaisemilla laitureilla ja satamassa ja sataman suurella portilla" (vrt. The Silmarillion: a bitter fight was fought upon the ships, and about the lamplit quays and piers of the Haven, and even upon the great arch of its gate) >>> "katkera taistelu käytiin laivoilla ja Valkaman lamppujen valaisemilla laitureilla ja aallonmurtajilla, ja jopa sen suuren kaariportin luona".
  • s. 107: "sillä he olivat komentaneet laivoja Valkaman taistelun jälkeen" (vrt. The Silmarillion: for they had retained the mastery of the fleet since the battle of the Haven).
Jälkimmäisen kohdan suomennoksen perusteella voisi ehdottaa nimen The Haven suomennokseksi Valkama, sekä hakemistoon että tekstiin s. 103-104.]

Sauron

maia >>> maia.

Seitsemän kiveä

Palant*ri >>> Palantíri.

Serindë

M*riel >>> Míriel.

*Seuraajat

Puuttuva hakusana (engl. Followers, The): Ilúvatarin Nuoremmat lapset, ihmiset; käännös nimestä hildor. 17.

Silmarien

N*menorin – – And*nien – – Anarionin >>> Númenorin – – Andúniën – – Anárionin.

Silmarilit

Féanor >>> Fëanor.
jotka Fëanor teki ennen kuin Valinorin Kaksi [p]uuta hävitettiin ja täytti Puiden valolla >>> jotka Fëanor teki ja täytti Valinorin Kahden puun valolla ennen kuin Puut hävitettiin.

sindar

...ehkä siksi että ensimmäiset haltiat he tapasivat pohjoisessa Mithrimin harmaan sumuisen taivaan alla >>> ehkä siksi että ensimmäiset tämän suvun haltiat he tapasivat pohjoisessa, Mithrimin järven harmaan sumuisen taivaan alla.

sindarinkieli

Liitä selityksen loppuun "jne."

Sirion

Tekstissä esiintyy... – lisää Sirionin suo 207. [Huom. alkutekstissä painovirhe Fens of Siron po. Fens of Sirion.

*sormusaaveet

Puuttuva hakusana: "Ihmisten yhdeksän sormuksen orjat ja Sauronin tärkeimmät palvelijat; kutsutaan myös nimillä nazgûl ja úlairi."

Súlimo

Valaquentassa muodossa >>> käännetty Valaquentassa.

Suora [t]ie, Suora [v]äylä

sen jälkeen kun N*menor oli uponnut ja maailma muuttunut >>> Númenorin tuhon ja Maailman muuttumisen jälkeen. – [engl. nimitykset the Downfall of Númenor ja the Changing of the World voinee säilyttää erisnimien kaltaisina.]

*Synkmetsä

Puuttuva hakusana: "Ks. Suuri vihermetsä."

T

Talath Rh*nen

Talath Rh*nen >>> Talath Rhúnen.
'Itäinen Laakso' >>> Itä-Laakso - [näin tekstissä, s. 152].

Tar-Ancalimon

N*menorin >>> Númenorin.

Taras

Vuori Nevrastin niemellä >>> Vuori eräällä Nevrastin niemellä.

Tar-Atanamir

N*menorin >>> Númenorin.

Tar-Elendil

N*menorin >>> Númenorin.

Tar-Minastir

N*menorin >>> Númenorin.

Tar-Minyatur

N*menorin >>> Númenorin.

Tar-M*riel

Tar-M*riel >>> Tar-Míriel
Ks. M*riel (2) >>> Ks. Míriel (2).

Tarn Aeluin

Tarn Aeluin >>> Aeluin - [tarn on englannin sana joka merkitsee 'järveä, lampea' eikä kuulu Aeluin-järven nimeen].

Tar-Palantir

N*menorin kahdeskymmeneskolmas kuningas >>> Númenorin kahdeskymmenesneljäs kuningas. – [korjaus tehty vasta alkuteoksen toiseen laitokseen].

Teiglin

...joka saa alkunsa Ered Wethriniltä >>> ...joka sai alkunsa Ered Wethriniltä.

Telperion

Lisää selitykseen: "Kutsutaan myös Valkoiseksi puuksi", s. 69.

Thalion

'Vakaa' 'Vahva >>> 'Vakaa', 'Vahva'.
Ks. H*rin >>> Ks. Húrin.

Thargelion

Talath Rhûnen >>> Talath Rhúnen - [myös alkuteoksen hakemistossa Rhûnen, vaikka tekstissä Rhúnen].

Thingol

'Harmaatakki' 'Harmaaviitta' >>> 'Harmaatakki', 'Harmaaviitta'. – [pilkku puuttuu].

Thorondor

...mahtavimmat jotka olivat kotoisin Ympärysvuorten luoksepääsemättömästä pesästä... >>> ...mahtavimmat, jotka olivat kotoisin Ympärysvuorten luoksepääsemättömistä pesistä... - [yksikkö muutettu monikkoon Tarun Sormusten herrasta tarkistetussa laitoksessa].

Thuringwethil

Tol-in-Gaurothissa >>> Tol-in-Gaurhothissa.
L*thien >>> Lúthien.

Tilion

Maia >>> Maia.

Tinúviel

L*thienille >>> Lúthienille.

Tirion

T*na-kummulla >>> Túna-kummulla.

Tol Galen

L*thien >>> Lúthien.

Tol Morwen

Meren Saari >>> Meren saari. – [ei erisnimi].
T*rinin >>> Túrinin.

*Tummajaiset

Puuttuva hakusana (engl. Swarthy Men). Selitys: "Ks. itäläiset."

Tuor

R*anin >>> Ríanin.
purjehti länteen >>> purjehti Länteen.

Turgon

Lisää selityksen loppuun: "Kutsuttiin salakuninkaaksi (kuten Thingolia)", s. 237.

Tûr Haretha

Neiti Halethin >>> Valtiatar Halethin - [?].

Túrin

H*rinin – – Narn i H*n Húrin >>> Húrinin – – Narn i Hîn Húrin.

Tähden Maa

N*menor >>> Númenor.

U

Uinen

Maia >>> Maia.

úlairi

Tässä viitataan hakusanaan sormusaaveet, joka kuitenkin puuttuu suomennoksesta. Ks. yllä.

Ulko-Ulappa

Aakkostus: tämän hakusanan pitäisi olla hakusanojen Ulfast ja Ulmo välissä.

Úmarth

keksitty nimi jonka T*rin esitti Nargothrondissa >>> keksitty isän nimi jonka Túrin esitti Nargothrondissa, s. 263, 264.

Umbar

n*menorilaisten >>> númenorilaisten.
Belfalasin [l]ahden etelärannalla >>> etelään Belfalasin lahdelta.

Ungoliant

lukki >>> hämähäkki.
(Kaksi [t]ornia VI 9) >>> (Kaksi tornia IV 9).

urul*ki

urul*ki >>> urulóki. - [nimen yksikkö- tai monikkomuotoisuudesta, ks. mainittua artikkelia].

V, W

Vairë

Aakkostus: tämä hakusana kuuluu seuraavan hakusanan (Vahvajousi) jälkeen.

Valacirca

otavan >>> Otavan. - [itse asiassa 'Iso karhu', engl. Great Bear].

valar

'ne joilla on voima'; nimi joka on annettu... >>> 'ne joilla on voima', 'Mahdit' [engl. Those with Power, The Powers] (yksikkö vala); nimi joka on annettu...

*Valarin sirppi

Puuttuva hakusana. Selitys: "Ks. Valacirca", s. 55.

Valaróma

Vala >>> Vala.

valier

'Valarin [v]altiattaret' >>> Valarin valtiattaret', s. 26, 28 [tässä painovirhe "valarin valtiaitten" po. "valarin valtiattarien"], 31.

Valmar

Galadrielin laulussa >>> Galadrielin valituslaulussa. – [engl. lament].

Varda

Elent*ri >>> Elentári.

Westernesse

N*menor >>> Númenor.

Villi Korvenkiertäjä

T*rin >>> Túrin.

Vilya

Yksi [h]altian Kolmesta [s]ormuksesta >>> Yksi haltiain Kolmesta sormuksesta.

Ö

örkit

Huom. alkutekstin maininta "Niiden alkuperästä, ks. s. 57, 112-113". - [sivunumerot muutettu suomennoksen sivunumeroiksi].

Viitteet

  1. Silm., s. 389-442 / 327-372.
  2. Silm., Hakemisto, s. 389 / 327
  3. Silm., Hakemisto, s. 396 / 336.
  4. Silm., Huomautus ääntämisestä, s. / 325-326.
  5. The Silmarillion, s. 389 (vuoden 1999 laitos).
  6. Ks. esim. KTK 2.III, Elrosin perilliset, s. 304; TSH, liite A I, "Númenorilaiset kuninkaat", s. 412, 422-423 / 897 / 388, 389 / *** / ***; TSH, liite B, "Vuosien kirja", s. 478 / 935 / 454 / *** / *** (annaali 2899 ta.).

Aiheesta muualla