Suomennetut riimu- ja tengwar-kirjoitukset

Kohteesta Kontuwiki

Suomennetut riimu- ja tengwar-kirjoitukset teoksissa Hobitti, Taru Sormusten herrasta ja Silmarillion ovat käännöksiä alkuteosten haltiariimuilla (cirth), haltiakirjaimilla (tengwar) ja germaanisilla riimuilla kirjoitetuista englanninkielisistä teksteistä.

Hobitti

Hobitin esipuheessa kerrotaan: "Tämän tarinan aikoihin [riimuja] käyttivät jatkuvasti enää kääpiöt, erityisesti henkilökohtaisissa tai salaisissa kirjoituksissa. Heidän riimujensa tilalla on tässä kirjassa käytetty germaanisia riimuja, joita harvat enää tuntevat."[1] Tarkemmin sanottuna Tolkien sovelsi anglosaksien käyttämää muotoa riimuista, joka tunnetaan myös nimellä futhorc.[2]

Suomalaisten versioiden lähteenä on käytetty toista, tarkistettua laitosta.[3] Alkuperäisistä kirjoituksista esitetään alla vain yksi esimerkki, jonka lähteenä on käytetty Daniel Smithin sivustoa.[4]

Throrin kartta

Kartan reuna (alkuperäinen)
Thror's Map Explanation (en).svg         fiue
  fēt high
þe dor an
d þrē may
wolk abre
ast.
         þ þ
Kartan reuna (suomennos)
Thror's Map Explanation (fi).svg         oui
  kaksi ia
puoli kyy
närää ia
kolme uoi
käydä ri
nnan. þ þ
Kuukirjaimet
Thror's Map Moon Runes (fi).svg seiso harmaan kiuen
luona kun rastas ko
puttaa niin durinin
päiuän aurinko luo
uiime säteensä aua
imenreikään
þ

Ilmansuunnat on merkitty suomennoksen kartassa i(tä), e(telä), l(änsi) ja p(ohjoinen), mutta salaoven merkkinä on säilytetty alkuperäisen kartan d-riimu, joka on selvästi peräisin sanasta door.

Nimiösivut

Dust Jacket Runes (fi).svg
hobitti, eli, sinne ia takaisin. se on, kertomus uuo
den matkasta ionka teki hobittilan bilbo re
ppuli. hänen muistiinpanoistaan koonnut i r r
tolkien. ia iulkaissut werner söderström oy

Esipuhe

Kirjan esipuheen otsikko on kirjoitettu riimuin:

The Foreword Title (fi).svg
hobitti
eli
sinne ia takaisin

Esipuheessa toistetaan kartan riimukirjoitukset juoksevaksi tekstiksi rivitettyinä. Lisäksi mainitaan kartasta puuttuvat riimut, jotka (suomennoksessa) vastaavat kirjaimia Ö, B, C, F, G, W, X, ja vielä erikseen riimut, jotka merkitsevät "kahden kirjaimen yhdistelmiä" TH ja NG. Tolkien mainitsee myös yhden aidon kääpiöriimun, certhin #17 (), jonka voi hänen mukaansa lainata esittämään z:aa, jolle ei anglosaksien riimuissa ollut omaa merkkiä.[5] Riimulla oli kääpiöiden angerthas Moriassa arvo z.[6] Tämä esipuheen kohta lienee kirjoitettu nykymuotoonsa vasta Tarun Sormusten herrasta ilmestymisen jälkeen, koska HoME VII:n liitteessä Appendix on runes esitellyissä varhaisemmissa kirjoituksissa esiintyvät z-riimut poikkeavat certhistä 17.[7]

Taru Sormusten herrasta

Tarua Sormusten herrasta varten Tolkien valmisti useita riimu- ja tengwar-näytteitä, jotka ovat osittain tai kokonaan englanninkielisiä: kuvan Balinin haudan kaiverruksesta (alla), kolme sivua Mazarbulin kirjasta,[8] kirjoitukset nimiösivun ylä- ja alalaitaan (alla) sekä The Two Towersin kansikuvaan sisältyvän tekstin.[9] Mazarbul-sivuja ei kuitenkaan julkaistu Tolkienin elinaikana.[lähde?] Suomennoksessa Balinin hautakirjoitus esiintyy kaikissa laitoksissa. Sen sijaan nimiösivun näytteet on jätetty pois kaikista paitsi vuoden 1985 toisesta laitoksesta (yksiosainen), jossa ne esiintyvät suomennettuina. Suomennettu teksti on nimiösivujen lisäksi painettu kirjan kanteen kansipaperin alla.

Nimiösivun riimukirjoitus

Alkuperäinen:[10]

The Lord of the Rings Title-page Cirth (Corrected) (en).svg
ðə lord ov ðə riŋs translatʌd from ðə red bōk

Arden R. Smithin mukaan sana translated oli Sormuksen ritarien ja Kahden tornin ensipainoksissa kirjoitettu "translatə" ilman loppu-d:tä. Tolkien korjasi virheen muuttamalla viimeisen riimun toiseksi ja lisäämällä sen edelle "ʌ"-riimun pystyviivattoman muodon.[11]

Suomalainen versio:[12]

The Lord of the Rings Title-page Cirth (Corrected) (fi).svg
taru sormusten herrasta se on sorm
uksen sodan historia ia kuniŋkān palū
Suomennoksen toisen laitoksen kansi.

Nimiösivun tengwar-kirjoitus

Alkuperäinen

The Lord of the Rings Title-page Tengwar (Corrected) (en).svg
[of] westmaʀtš by džhon ronald reuel tolkien ; herᴇin iz set foʀþ
[the] histori [of the] woʀ [of the] riŋ [and] [the] retuʀn [of the] kiŋ az seen by [the] hobbits[13]

Kirjoitusvirhe: nimi John on kirjoitettu ikään kuin se olisi "Jhon". Sananvälit, jotka alkuperäisessä usein puuttuvat tai ovat tulkinnanvaraisia, on tässä normalisoitu. Myös osa tehtarista on vain vaivoin luettavissa.

Suomennos

The Lord of the Rings Title-page Tengwar (Corrected) (fi).svg
seon ; sormuksen sudan historia ja kuniŋkān palū nīnkuin sen näkivt hobitit
länsikairan punaisesta kirjasta kǟntänyt ’džohn ronaldreuel tolkien[14]

Kirjoitusvirheitä: "sudan" ja "näkivt". Nimeä John edeltää heittomerkin tapainen merkki, jonka merkitys ei ole selvä. Nimet Ronald ja Reuel on kirjoitettu käytännössä yhteen, arvatenkin tahattomasti.

Yllä olevassa kuvassa y:tä merkitsevä tehta on esitetty samalla V-kirjaimen muotoisella symbolilla kuin alkuperäisen kirjoituksen vastaava tehta. Suomennoksessa käytetyn merkin tarkka muoto on nähtävissä oheisessa kuvassa toisen laitoksen kannesta.

Kirjoitustapa

Tolkien huomauttaa Tarun Sormusten herrasta Liite E:ssä, että englannin kielen kirjoittamiseen tengwarilla ei tietenkään ollut olemassa kirjoitustapaa. Hän jatkaa, että fëanorilaisen järjestelmän pohjalta voitaisiin luoda "foneettisesti riittävä" kirjoitustapa, mutta "nimiösivun lyhyt esimerkki ei pyri havainnollistamaan tätä. Pikemminkin sen olisi voinut kirjoittaa Gondorin ihminen, joka horjui omasta kirjoitustavastaan tuttujen kirjainten arvojen ja englannin perinteisen oikeinkirjoituksen välillä."[15]

Nimiösivun esimerkissä kirjainten arvot ja vokaalien merkitsemisen tapa ovat pääpiirteissään samat kuin esimerkiksi Sormusten sormuksen piirtokirjoituksessa. Amanye Tenceli -sivustolla esimerkin kirjoitustapa luokitellaan yhdeksi muunnelmaksi "yleisestä kirjoitustavasta" (engl. General Use), jota Tolkien käytti lukuisissa tengwar-kirjoituksissa eri kielillä.[16] Kirjoitustavassa on myös erityisesti englannin kieleen sovitettuja ominaisuuksia, jotka Tolkien erikseen mainitsee Liite E:ssä.[15] "Mykkä e" on esitetty kirjaimen alapuolisella pisteellä sanassa herein (yllä esitetyssä transkriptiossa tätä edustaa "ᴇ"-kirjain), ja the, of ja of the on esitetty omilla lyhenteillään. Kirjoitus seuraa suurelta osin englannin oikeinkirjoitusta, joten sanojen Westmarch ja return ensimmäinen vokaali on kirjoitettu e-tehtalla, vaikka kyseiset vokaalit ääntyvät eri tavoin. Sanan war kirjoitusasu "woʀ" lienee esimerkki "horjumisesta" englannin oikeinkirjoituksen ja foneettisemman kirjoitustavan välillä.

Suomennetussa versiossa[17] on ollut tarpeen huomioida englannin sijaan suomen kielen ominaispiirteitä. Vokaalit on merkitty tehtarilla kuten alkuperäisessä, mutta vokaali on merkitty seuraavan konsonantin sijaan edeltävän konsonantin yläpuolelle. Arden R. Smith kirjoittaa analyysissään WSOY:n suomennosten tengwar- ja riimukirjoituksista, että tämä on luontevaa kielelle, jossa sanat enimmäkseen päättyvät vokaaliin.[18] Pitkien vokaalien merkitsemiseen on käytetty molempia Liite E:ssä mainittuja keinoja,[19] "pitkää kantajaa" ja vokaalimerkin kahdentamista. Koska suomen oikeinkirjoituksen suhde ääntämykseen on suoraviivaisempi kuin englannissa, useimmissa kirjoituksen kohdissa ei ole ollut tarvetta tehdä valintaa "foneettisen" ja "perinteisen" kirjoitusasun välillä. Sanassa kuninkaan on huomioitu, että nk ääntyy [ŋk], mutta vieraskielisille nimille John Ronald Reuel on käytetty ei-foneettista kirjoitusasua, joka eroaa alkuperäisestä tekstistä ainoastaan vokaalimerkkien sijainnin osalta.

Merkkien valinnat ovat mahdollisuuksien mukaan samoja tai lähes samoja kuin alkuperäisessä kirjoituksessa. Suomen j, jolle sopivaa kirjainta ei Tolkienin tekstissä esiinny, on merkitty kirjaimella yanta (). Yantalla oli tämä arvo muun muassa quenyassa, kuten sen (Liite E:ssä mainitusta[20]) nimestä voidaan päätellä. Vokaalin y merkki on Smithin mukaan todennäköisesti johdettu alkuperäisessä kirjoituksessa käytetystä, samantapaisesta y-tehtasta.[18] Vokaali ä on merkitty kirjaimen yläpuolisella aaltoviivalla. Tässä tapauksessa valittu äännearvo ei nähtävästi ole peräisin Tolkienilta, sillä Tarussa Sormusten herrasta kyseinen merkki esiintyy ainoastaan nasaalikonsonanttia edustavana lyhennysmerkintänä.[21]

Balinin hautakirjoitus

Balinin haudan riimukirjoituksen khuzdulinkielinen osa on käännöksessä luonnollisesti ennallaan, mutta "ihmisten kieltä" edustava englanninkielinen osa on suomennettu.

Alkuperäinen:[22]

Balin's Tomb-inscription (en).svg
balinsʌnovfundinlordovmoria

Suomalainen versio:[23]

Balin's Tomb-inscription (fi).svg
balinfundininpoikamorianruhrinas

Kirjoitusvirhe: "ruhrinas".

Muuta

Tolkienin näytteistä käännettyjen tekstien lisäksi kolmannen laitoksen kansiin on painettu suomenkieliset riimukirjoitukset: "taru sormusten herrasta / sormuksen ritarit", "taru sormusten herrasta / kaksi tornia" ja "taru sormusten herrasta / kuninkaan paluu". Kirjoitukset esiintyvät ainakin kovakantisessa painoksessa, jonka punasävyisissä kansipapereissa on kuva Sormuksesta ja sen kaiverruksesta. Riimut on painettu itse kanteen suojapaperin alla.

Silmarillion

Nimiösivun tengwar-kirjoitus

Christopher Tolkien laati toimittamansa Silmarillionin nimiösivua varten tengwar-kirjoituksen, joka kuvailee teoksen sisältöä samoin kuin hänen isänsä riimu- ja tengwar-kirjoitukset Tarun Sormusten herrasta nimiösivulla. Hän jatkoi myöhemmin tätä perinnettä Keskeneräisten tarujen kirjassa ja The History of Middle-earth -sarjassa.

Silmarillionin suomennoksen ensimmäisessä laitoksessa teksti on jätetty pois, mutta se esiintyy vuoden 2018 kuvitetussa laitoksessa suomennettuna versiona. Kirjoituksen suomennos on Alice Martinin ja tengwar-kalligrafia Lotta Raatikaisen.[24]

Alkuperäinen

The Silmarillion - TP A (en).svg
[the] talᴇs [of] [the] fiʀst adžᴇ ʍen moʀgoþ dwelt in middlᴇ eaʀþ
[and] [the] elvᴇs madᴇ woʀ upin him foʀ [the] rekoveri [of the] silmarils ;
The Silmarillion - TP B (en).svg
to ʍitš aʀᴇ appended [the] downfall [of] numenoʀ [and] [the] histori [of the]
riŋs [of] powʀ [and] [the] þiʀd adžᴇ in ʍitš ðesᴇ talᴇs komᴇ to ðejʀ end[25]

Kirjoitusvirhe: upon on kirjoitettu "upin". Yllä kirjain hwesta sindarinwa () edustaa Christopher Tolkienin käyttämää merkkiä, joka näyttää kirjaimen formen () peilikuvalta.

Kirjoitus voitaisiin suomentaa esimerkiksi seuraavasti:[26] "Tarut ensimmäisestä ajasta, jolloin Morgoth asui Keski-Maassa ja haltiat kävivät sotaa häntä vastaan saadakseen takaisin Silmarilit; joihin on liitetty Númenorin häviö ja Tarina mahtisormuksista ja kolmannesta ajasta, johon tämä tarut päättyvät."

Suomennos

The Silmarillion - TP A (fi).svg
tarina ensiajoilta jolloin morgoþ asusti keski-māssa ja haltiat
kävivät sotān häntä vastān sādaksēn takaisin silmarilit
The Silmarillion - TP B (fi).svg
tähän on lītetty kertomus nūmenorin tuhosta sekä valtasormuksen
historia kolmannelta ajalta jolloin nämä tarinat tulivat pǟtöksēn[27]

Kirjoitustapa

Christopher Tolkienin käyttämä kirjoitustapa on lähellä Tarun Sormusten herrasta nimiösivulla käytettyä. Vokaalia e on merkitty pisteellä ja vokaalia i akuutilla aksentilla, mikä on päinvastoin kuin Sormusten herran esimerkissä, mutta samoin kuin tengwar-näytteessä, jonka J. R. R. Tolkien lähetti Hugh Broganille mahdollisesti vuonna 1948.[28]

Suomennoksessa on käytetty samaa kirjoitustapaa kuin aiemmin Tarun Sormusten herrasta suomennoksen nimiösivulla. Uusia piirteitä ovat sanassa Keski-Maassa käytetty rivinkeskinen piste, joka erottaa yhdysmerkin tavoin yhdyssanan osia, ja vokaalin ö merkki, jota aiemmassa suomennoksessa ei tarvittu. Käytetty merkki näyttää y:n ja o:n merkkien yhdistelmältä. Myöskään kirjaimet ungwe (, arvo g) ja thúle (, arvo th [θ]) eivät esiinny aikaisemmassa suomennoksessa.

Viitteet

 1. Hobitti, Esipuhe, s. 5 / *** / *** / 5 / ***.
 2. Tolkien's English Runes (Per Lindberg, Mellonath Daeron; luettu 10.3.2018). Muinaisenglantilaisista riimuista yleisesti, katso: Anglo-Saxon runes (Wikipedia (en)).
 3. ISBN 951-0-28267-7
 4. Dwarf Runes in "The Hobbit" (Daniel Steven Smith, Dan Smith's Fantasy Fonts for Windows; luettu 10.3.2018).
 5. Hobitti, Esipuhe, s. *** / *** / *** / *** / 5–6.
 6. TSH, liite E II, "Kirjoittaminen", s. *** / *** / 500–501 / *** / ***.
 7. HoME VII, s. 460–464.
 8. DTS 13–14, DCS 11–13. Katso: The Mellonath Daeron Index of Tengwa Specimina (DTS) (Mellonath Daeron; luettu 18.3.2018); The Mellonath Daeron Index of Certh Specimina (DCS) (Mellonath Daeron; luettu 18.3.2018).
 9. DTS 37.
 10. DCS 2. Tarkistettu: ISBN 0-395-48931-8.
 11. Re: [elfscript] The runes of The Hobbit. (Arden R. Smith, Elfscript (Yahoo Groups) 3.11.2000; luettu 18.3.2018).
 12. tarkistettu: ISBN 951-0-13208-X
 13. DTS 5. Tarkistettu: ISBN 0-395-48931-8.
 14. tarkistettu: ISBN 951-0-13208-X
 15. 15,0 15,1 LoTR III, Appendix EII (puuttuu suomennoksesta).
 16. Tengwar – English General Use (Måns Björkman, Amanye Tenceli. The Writing Systems of Aman; luettu 7.4.2018).
 17. Katso myös: Isilmírën viesti keskusteluun "Tolkienin riimut ja kirjaimet" (Vihreä Lohikäärme 22.5.2018; luettu 26.5.2018). (arkistoitu)
 18. 18,0 18,1 Arden R. Smith: "Transitions in Translations: "Runot suomentanut Panu Pekkanen"", Vinyar Tengwar 22, 1992, s. 26–29.
 19. TSH, liite E II, "Kirjoittaminen", s. *** / *** / 497 / *** / ***.
 20. TSH, liite E II, "Kirjoittaminen", s. *** / *** / 498 / *** / ***.
 21. TSH, liite E II, "Kirjoittaminen", s. *** / *** / 497 / *** / ***.
 22. DCS 6:n alaosa.
 23. TSH I/2.4., Matka pimeydessä, s. *** / *** / 424 / *** / ***.
 24. Silm., Esiö, s. *** / iv.
 25. Käytetty laitos: London: HarperCollins, 1999. ISBN 0-261-10273-7. Näytteen numero on ISS-6 Index of Significant Samples -indeksissä (Chris McKay, Tolkien Script Publishing). Ei DTS-numeroa.
 26. Tässä suomennoksessa on seurattu Silmarillionin esipuheessa ja lukujen nimissä esiintyviä käännöksiä samoista ilmauksista (Silm., Esipuhe, s. 5 / ***; Silm., Akallabêth, s. 323 / ***; Silm., Mahtisormukset ja kolmas aika, s. 353 / ***).
 27. Silm., Esiö, s. *** / ii–iii. Kirjoitus on myös nähtävissä kustantajan julkaisemassa näytteessä: Silmarillion. Kuvitettu laitos (WSOY; luettu 5.3.2018) [kohta "Näytteet ja linkit" (arkistoitu)].
 28. The Letters of J. R. R. Tolkien, s. 132 (kirje 118). DTS 10.

Aiheesta muualla

 • Translations of The Hobbit (Wikipedia (en)). Artikkelissa luetellaan useita käännöksiä, joissa riimut, joissain tapauksissa myös Tolkienin kuvituksessa esiintyvät haltiakirjaimet, on käännetty kohdekielelle.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia