Yhdistys:Säännöt

Kohteesta Kontuwiki

Tällä sivulla ovat Verkkoyhteisö Kontu ry:n säännöt.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Verkkoyhteisö Kontu ry ja sen kotipaikka on Vesilahti.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää J.R.R. Tolkienin tuotannon tuntemusta sekä fantasiakirjallisuuden ja -elokuvien harrastamista ylläpitämällä ja kehittämällä J.R.R. Tolkienin tuotantoon keskittyvää verkkosivusto Kontua ja siihen liittyvää kokoontumis- ja harrastustoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää aiheeseen liittyviä keskustelutilaisuuksia, tapaamisia ja juhlia, sekä harjoittaa tutkimus- ja tiedotustoimintaa. Yhdistys pyrkii olemaan yhteistyössä muiden alan yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Yhdistyksen keräämillä jäsenmaksuilla sekä muilla keinoin kerätyillä varoilla pyritään mahdollistamaan jäsenten kokoontuminen ja kehittämään toiminnasta mahdollisimman monipuolista.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä hankittuaan asianmukaisen luvan. Yhdistys voi myös vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksen tarkoitus ei ole tuottaa taloudellista voittoa.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäseniä voivat olla yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt.

Yhdistyksen jäsen voi olla varsinainen jäsen, kunniajäsen, kannattajajäsen tai yhteisöjäsen. Kunniajäsenen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.

Kunniajäseneksi kutsuu yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksen perusteella.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Mikäli jäsen eroaa kesken toimikauden, ei hänelle palauteta jäsenmaksua.

5. Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta, kannattaja- ja yhteisöjäseniltä perittävän liittymismaksujen ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä (4) kymmeneen (10) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsenentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika kuitenkin niin, että vuosikokouksessa valittu hallitus aloittaa toimikautensa 1.9.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus voi kokoontua sähköisesti tai puhelimitse, mikäli hallitus niin päättää.

Hallituksen kokoukset ovat avoimia ellei toisin ilmoiteta. Suljetusta kokouksesta tulee mainita kokouskutsussa erikseen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja. Hallituksen määräämänä yhdistyksen nimen voi kirjoittaa myös muu hallituksen jäsen.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on vuosikokouksen ajankohdasta johtuen 1.4.-31.3.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. Yhdistys valitsee yhden tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesä-elokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Mikäli kokousta johtaa tekninen puheenjohtaja, tulee se merkitä pöytäkirjaan. Teknisen puheenjohtajan johtaessa kokousta, äänestyksessä tasan menneiden äänten välillä ratkaisee arpa.

10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse, mikäli jäsen on ilmoittanut sähköpostiosoitteen.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. vahvistetaan uuden hallituksen koko sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään kaksi kuukautta ja jotka on järjestettävä eri paikkakunnilla.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.