Sisämeret

Kohteesta Kontuwiki

Sisämeret (engl. Inner Seas) eli sisemmät meret (engl. inner seas) mainitaan painetussa Silmarillionissa kahdesti, mutta ilmeisesti eri merialueisiin viitaten. Suomennoksen erot ovat myös perusteltavissa, koska jälkimmäisessä maininnassa käytetään pieniä alkukirjaimia, eikä näin ollen kyseessä ole erisnimi.

On vielä huomattava, että Tolkien käyttää nimitystä Inland Sea, "Sisämeri", täysin toisesta merialueesta.

Sisämeret Ulko-Ulapan vastakohtana (esiajat)

Quenta Silmarillionin ensimmäisessä luvussa kerrotaan, että Ulmo antoi mukanaan Ardaan tulleiden Ossën ja Uinenin tehtäväksi "hallita aaltoja ja valvoa Sisämeriä".[1] Painetun Silmarillionin teksti on peräisin Ainulindalë D -käsikirjoituksesta,[2] jossa lause on täysin samassa muodossa.[3]

Ainulindalën lisäksi Sisämeret mainitaan Ambarkantassa, maailman muotoa käsittelevässä tekstissä, joka on peräisin 1930-luvulta.[4] Ensimmäisessä maininnassa Sisämeret ja Keski-Maa ovat kaksi erillistä aluetta, joiden päällä on "hengitettävän ilman", Vistan, kerros erotuksena Maan alla ja reunoilla olevaan Vaiyaan, jota kuolevaiset eivät voi hengittää:

 • But this air [= Vista] lies only upon Middle-earth and the Inner Seas... – "Mutta tätä ilmaa on vain Keski-Maan ja Sisämerien yllä..."[5]

Toinen maininta käsittelee Valinorin pinnanmuotoja:

 • ...and its [= Valinor] western shore is at the level of the bottoms of the inner seas. – "...ja sen länsiranta on sisämerien pohjien tasolla."[6]

Kolmas Ambarkantan maininta puolestaan ei ole J. R. R. Tolkienin vaan tekstin toimittajan Christopher Tolkienin kynästä:

 • This apparent contradiction is to be explained by the passage (p. 238) describing how the Inner Seas have no shores at North and South, but spilling into the Chasm of Ilmen form ice bridges that close the chasm... – "...jossa kuvataan, miten Sisämerillä ei ole rantoja pohjoisessa eikä etelässä..."[7]

Tästä käy ilmi selvästi, että ainakin Christopher Tolkien käsitti Sisämeret suunnilleen samaksi vesialueeksi kuin Keski-Maan ja Kuolemattomien maiden välinen Suuri meri. Kappaleessa, johon hän viittaa, ei kuitenkaan käytetä nimitystä Inner Seas vaan siinä puhutaan "muinaisista meristä", the ancient seas:

 • The ancient seas lay therefore in troughs, and their waters spilled not to the East or to the West; but they had no shores either at the North or at the South, and they spilled into the chasm... – "Niinpä muinaiset meret olivat kouruissa, eivätkä niiden vedet valuneet itään eivätkä länteen, mutta niillä ei ollut rantoja pohjoisessa eikä etelässä, ja ne valuivat kuiluun..."[8]

Mutta nämä "muinaiset meret" selitetään kuitenkin saman kappaleen alussa niin, että käy selväksi, mitä "Sisämeret" tarkoittavat:

 • It [= Middle-earth] was highest in the middle and fell away on either side into vast valleys, but rose again in the East and West and again fell away to the chasm at its edges. And the two valleys were filled with the primeval water... – "Se oli korkein keskeltä ja laskeutui kummallakin puolelta suunnatttomiksi laaksoiksi mutta kohosi jälleen idässä ja lännessä ja laskeutui taas reunoiltaan kuiluun. Ja alkuaikojen vesi täytti nämä kaksi laaksoa..."[8]

Ambarkantan yhteydessä julkaistut karttapiirrokset selventävät tilannetta: Belegaerin lisäksi Keski-Maan itäpuolella oli toinen, hieman kapeampi pohjoisesta etelään ulottuva meri, jonka nimi on East Sea, Itäinen meri.[9] Koska käsitettä Middle-earth, "Keski-maa", tässä kuvauksessa käytetään totuttua laajemmassa merkityksessä eli siihen kuuluvat "varsinaisen" Keski-Maan (Pelmar), kuolevaisten asuttamien maiden,[10] lisäksi myös Kuolemattomat maat läntisen meren länsipuolella ja Itäinen maa eli Auringon maa (Eastern Land, Land of the Sun)[11] Itäisen meren itäpuolella; näitä maita ympäröivät Ulommat meret eli Ulko-Ulappa, joka ulottuu myös Maan alapuolelle.

Vielä on syytä ottaa esiin yksi maininta vuoden 1937 Quenta Silmarillionissa:

 • Eastwards on the shores of the inner sea the Valar built the mountains of Valinor... – "Itään sisemmän meren rannoille valar rakensivat Valinorin vuoret..."[12]

Tässä inner sea on vastakohtana Ulko-Ulapalle (Outer Sea) ja tarkoittaa yksiselitteisesti Belegaeria.

Lopuksi voitaneen todeta, että läntinen ja itäinen valtameri, Belegaer ja Itäinen meri ovat ne "Sisämeret", jotka Ulmo antoi Ossën ja Uinenin hallittavaksi heidän tultuaan Ardaan.

Mutta myöhempinä aikoina "sisämeret" voi viitata myös muihin merialueisiin.

Sisämeret Belegaerin vastakohtana (toinen aika)

Akallabêthissä kerrotaan, miten Valarin pannan vuoksi toisella ajalla Númenorin dúnedain purjehtivat "aina idässä eikä koskaan lännessä, pohjoisen pimeydestä etelän kuumuuteen ja etelän ohi Manan pimeyteen asti; ja he joutuivat matkoillaan sisemmille merille (engl. inner seas) saakka..."[13]

Kyseinen Akallabêthin maininta "itäisistä meristä" löytyy jo Númenorin häviöstä kertovan tarun toisesta versiosta,[14] samoin kuin kolmannesta[15] ja neljännestä.[16]

Mutta koska Númenor sijaitsi Belegaerissa, kun dúnedain "joutuivat matkoillaan sisemmille merille", viitataan tässä pakostakin meriin, jotka eivät kuulu Belegaeriin. Selityksen tarjonnee Ambarkantan kartta, joka esittää Maata Valarin lamppujen kaatamisen jälkeen: Ringilin (joka oli silloin eteläisen lampun nimi) paikalle, Tämänpuolisten maiden keskelle on muodostunut suuri merialue, jonka eteläpuolelle jää Pimeä maa eli Eteläinen maa (Dark Land, South Land). Merialueelle on kartassa annettu nimi East Sea, kun taas vanha pohjoisesta etelään ulottuva alkuperäinen Itäinen meri, joka erottaa Keski-Maan ja Auringon muurit on jätetty nimeämättä.[17]

Tämä Ambarkantan kartan "Itäinen meri" – jota ei ollut olemassa vielä silloin kun Ossë ja Uinen saapuivat Ardaan – vastaa todennäköisimmin niitä "sisempiä meriä", joille dúnedain purjehtivat. Pohjoisempana oli vielä toinen suuri sisämeri, joka kartassa on merkitty nimellä Inland Sea, "Sisämeri", mutta siihen ei nähtävästi ole Belegaerilta vesiyhteyttä. Jos tällekin merelle kuitenkin pääsi purjehtimaan (ja jos se jossakin määrin oli enää olemassa) toisella ajalla,[18] maininnan "sisemmät meret" voisi ajatella tarkoittavan näitä molempia meriä; toinen vaihtoehto on, että sillä tarkoitetaan Ambarkantan kartan "Itäistä merta" ja alkuperäistä Itäistä merta.

Huomautus: Inner Seas kartastossa The Atlas of Middle-earth

Karen Wynn Fonstad on kartastossaan merkinnyt Ambarkantan kartan "Itäisen meren" nimellä Inner Seas, ilmeisesti Akallabêthin maininnan pohjalta, mutta käyttäen selvästi karttansa pohjana Ambarkantan karttaa.[19] Meren varsinainen nimi olisi kuitenkin syytä säilyttää "Itäisenä merenä" (East Sea) ja puhua "sisemmistä meristä" Silmarillionin suomennoksen tavoin hieman epämääräisemmässä merkityksessä – ottaen huomioon, että alkuteoksessakin käytetään pieniä alkukirjaimia, joten kyseessä ei ole erisnimi.

Viitteet

 1. Silm. 1, Aikojen alku, s. 44 / 28 (engl. the government of the waves and the movements of the Inner Seas).
 2. Ks. Douglas Charles Kane, Arda Reconstructed, s. 50-51.
 3. Ainulindalë D, §37 (HoMe X, s. 35). Myös aiemmissa Ainulindalën versioissa mainitaan inner seas (pienillä alkukirjaimilla) samassa yhteydessä: (Ainulindalë B, HoMe V, s. 161; Ainulindalë C §37, HoMe X, s. 20).
 4. Ks. HoMe IV, s. 235.
 5. HoMe IV, s. 246.
 6. HoMe IV, s. 237.
 7. HoMe IV, s. 254.
 8. 8,0 8,1 HoMe IV, s. 238.
 9. The Ambarkanta: Map IV (HoMe IV, s. 249, vrt. myös The Ambarkanta: Diagram I (HoMe IV, s. 243). – "Itäinen meri" on Kontuwikissä käytetty "epävirallinen suomennos", koska se ei esiinny painetuissa Tolkienin teosten suomennoksissa. Toinen mahdollinen käännös olisi "Itämeri", mutta se saattaisi tuoda mieleen meidän maailmamme Itämeren, jota ei voi mitenkään verrata Ardan itäiseen mereen.
 10. Vrt. myös The Later Annals of Valinor, Year of the Sun 1: ...the mortal regions between the seas of East and West (HoMe V, s. 119).
 11. Ks. HoMe IV, s. 239.
 12. HoMe V, s. 209.
 13. Silm., Akallabêth, s. 328 / 270.
 14. "The second version of The Fall of Númenor" (FN II), §3 (HoMe V, s. 25).
 15. The Drowning of Anadúné §3 (HoMe IX, s. 334).
 16. The History of the Akallabêth, kommentaari (§13) (HoMe XII, s. 149).
 17. The Ambarkanta: Map V (HoMe IV, s. 251).
 18. Vrt. HoMe IV, s. 259 ja QS §108 (HoMe V, s. 260-261): and there was a strait of mountainous land between the gulf and the inland sea of Helkar....
 19. The Atlas of Middle-earth, Revised edition, s. 45.

Tämä artikkeli kaipaa tarkistamista tai täydennystä.
Voit auttaa Kontuwikiä laajentamalla artikkelia