Quenya-suomi sanaluettelo Y

Kohteesta Kontuwiki
(Ohjattu sivulta QSS Y)


Quenya-suomi sanaluettelo
englanninkielinen alkuteos:
Helge K. Fauskanger, Quettaparma Quenyallo

ya

 • (1) adv.? "aiemmin", myös postpositio (?) "sitten" (YA). Muoto esiintyy myös relatiivipronominin ya (ks. tätä) varianttina.
 • (2) konj. "kun" lauseessa yá hrívë tenë, ringa ná "kun talvi tulee, on kylmää" (VT 49:23). Vrt. írë (2).
 • ya (1) relatiivipronomini "joka, mikä" (esiintyy VT 43:28, 34 ja arktinkielisessä lauseessa), lokatiivisuffiksin kera Namáriëssa: katso #yassë. VT 47:21 mukaan ya on persoonaton (vrt. henkilöön viittaava ye). Datiivia yan (ks. tätä) käytetään kuitenkin merkityksessä "kenelle" (ennemmin kuin *jolle*) yhdessä tekstissä, mikä osoittaa sen, että Tolkien ei aina erottanut persoonatonta ja henkilöön viittaavaa muotoa. Lauseessa lúmessë ya [variantti: ] firuvammë, *"hetkellä, jolloin me kuolemme", relatiivipronominilla ei ole selvää sijapäätettä, ja sen ilmeisesti ymmärretään seuraavan edeltävän substantiivin sijaa (tämän vuoksi ei *lúmessë yassë... "hetkellä, jolla...") (VT 43:27-28). Luultavasti ya monikossa on *yar (esim. *i nati yar hirnen "asiat, jotka löysin").
 • ya (2) tai yan, prep. "kuin, kuten" (VT 43:16, luultavasti tämän sanan on korvannut sívë).
 • -ya (3) hellittelyä ilmaiseva suffiksi, joka esiintyy nimessä Anardilya (nimen Anardil hellittelymuotona (KTK 238, 569 / 204, 477), luultavasti myös sanoissa atya "isi", emya "äiti, mamma" (ks. näitä). Muodot ataryo "isi" ja amilyë (ks. tätä) "mamma" saattavat sisältää sukupuolen ilmaisevat variantit -yo (mask.) ja -yë (fem.).
 • -ya (4) persoonasuffksi "hänen" (mask.) (luultavasti myös "hänen" [fem.] ja "sen"), jota sanotaan käytetyn "quenyan puhekielessä" (jossa tähän tarkoitukseen varattu "korrekti" pääte -rya oli saanut uuden merkityksen "heidän", koska se liitettiin monikon päätteeseen -r). Näin ollen esim. cambeya ("k") "hänen kätensä", yulmaya "hänen maljansa" (VT 49:17) muodollisesti "korrektien" rya-loppuisten muotojen asemesta. Pääte -ya oli itse asiassa ikivanha; primitiivistä päätettä -jā käytettiin "kaikissa luvuissa" 3. persoonassa, ja se oli varhaisempi sellaisia muotoja kuten -rya. Sanotaan, että -ya "säilyi quenyassa vanhoissa konsonanttivartaloisissa substantiiveissa". Tolkien luettelee esimerkkeinä tál "jalka", cas "pää", nér "mies", sír "joki" ja macil "miekka". Hän viittaa "sellaisten muotojen kuten talya 'hänen jalkansa' säilymiseen"; niitä voitiin ilmeisesti käyttää jopa "korrektissa" quenyassa (VT 49:17). PE 17:130 mainitsee muodot talya "hänen jalkansa" ja macilya ("k") "hänen (tai heidän) miekkansa".

yah

yai

 • yaima subst. "työkalu, väline" (GL 37).
 • yaimë subst. "valitus", josta on johdettu adjektiivi yaimëa "valittava", mon. yaimië (Markirya).
 • yaimëa adj. "valittava", mon. yaimië (Markirya).
 • yaisa subst. "teräs" (GL 37).
 • yaiwë subst. "pilkka, ylenkatse" (YAY).

yal

 • yal- v. "kutsua". Sanassa enyalië "muistamiseksi" (huomautuksia Cirionin valaan, KTK 430 / 362 [viite 43]).
 • yallumë adv.? "viimein" (FS).
 • yalmë subst. "melu" (ÑGAL/ÑGALAM).
 • yaltë subst. "silta" (GL 37); mieluummin yanta Tolkienin myöhemmässä quenyassa.
 • yalúmë subst. "menneet ajat" (mutta quenyan sana on yksikössä) (YA).
 • yalúmëa adj. "entinen, entis-" (YA).
 • yalúmessë subst. lokatiivissa "muinoin" (sanan yalúmë lokatiivimuoto) (YA).

yam

 • yam- tai yama- verbi "huutaa" (PE 16,134, yamin, *"minä huudan", QL 105), menn. aikam. yámë (QL 105).
 • yámë adj.? "ammottava" (MC 214; vrt. juuri YAG Etymologioissa). Ei saa sekoittaa verbin yam- menn. aikamuotoon.

yan

 • yan rel. pron. datiivissa "jolle" (PE 16,90.92.96). Käytettynä henkilöstä Nieninque-runossa; toisaalla kuvaillun järjestelmän mukaan, jossa persoonallinen muoto ye [engl. who] erotetaan persoonattomasta muodosta ya [engl. which], "jolle" olisi *yen. – Täysin erillinen ya(n) näyttää esiintyvän ohimenevästi merkityksessä "kuten" eräässä quenyankielisen Isä meidän -rukouksen versiossa; katso: ya (2) (VT 43,16; VT 49,18).
 • yána (1) adj. "laaja, suunnaton, leveä" (PE 17,99.115); myös yanda, ks. tätä.
 • yána (2) subst. "pyhä paikka, pyhäkkö" (YAN). Vrt. ainas TSH:n jälkeisessä lähteessä.
 • yana demonstr. pron. "tuo" (edellinen) (YA).
 • yanda adj. "laaja" (PE 17,115); sanan yána (1) variantti, ks. tätä.
 • yando adv. "myös" (QL 104).
 • yanga- verbi "ammottaa" (YAG).
 • yanta subst. "silta", myös tengwa n:o 35:n nimi (Liite E); Etymologioissa yanta on "ies" (YAT).
 • yantya- verbi "lisätä, laajentaa" (PE 15,68).
 • yanwë subst. "silta, liitoskohta, kannas" (YAT, "liitoskohta", VT 49,45.46), jonka Tolkien muutti muodosta yanwa (VT 46,22; VT 49,34).

yar

 • yar taivutettu relat. pron. "jolle" (MC 215; tämä voi olla "qenyaa", mutta toisaalta sekä relatiivipronomini ya että allatiivin pääte -r ovat yhä valideja Tolkienin myöhemmässä quenyassa, vrt. mir "sisään jhk". Kyseisen tekstin myöhemmissä versioissa käytetään kuitenkin muotoa yan [ks. tätä] tavallisen datiivin päätteen -n kera.) Todennäköisesti yar voisi olla myös relatiivipronominin ya (ks. tätä) monikkomuoto.
 • yár (yar-, esim. dat. yks. yaren) subst. "veri" (YAR; Silmarillionin liitteessä kuitenkin sercë. VT 46,22 mukaan Tolkien esitti Etymologioissa sanan tilalle muodon yór.)
 • yára adj. "muinainen, entisaikaan kuuluva tai sieltä periytyvä" (YA); ilmeisesti merkitys voi olla myös pelkästään "vanha", sillä Tolkien käytti intensiivi/superlatiivimuotoa #anyára kuvaillakseen Elaine Griffithsiä *"vanhimpana" tai *"hyvin vanhana" ystävänään erään kirjan omistuskirjoituksessa (ks. an-).
 • yárë subst. "entisaika" (YA).
 • yárëa adj. "entinen, entis-" (YA).
 • yáressë subst. lokatiivissa "muinoin" (sanan yárë lokatiivimuoto) (YA).
 • yarra- subst. "äristä" (kantaa käytetään partisiippina Markiryassa, käännös "ärisevä").
 • yaru subst. "synkeys, turmio" (GL 37).

yas

 • #yassë (1) relat. pron. lokatiivissa "jossa", mon. yassen viittaa monikolliseen nominiin (relat. pron. ya + lokatiivin pääte) (Nam, RGEO 66).
 • yassë (2) adv. "muinoin" (YA); kirjoittajat voivat mieluummin käyttää samanmerkityksisiä sanoja yalúmessë tai yáressë välttääkseen sekaannusta edellisen muodon kanssa.

yat

 • yat (yaht-) subst. "kaula" (YAK).
 • yatta subst. "kapea kaula, kannas" (YAK). Esiklassisessa tengwar-järjestelmässä, jonka olemassaolo otaksuttiin Etymologioissa, yatta oli myös tenqwa n:o 35:n nimi. Myöhemmin Tolkien antoi tengwalle nimen yanta.

yau

yav

 • yav- verbi "kantaa hedelmää" (LT 1,273, muodossa yavin ja selitettynä "(hän) kantaa hedelmää"; Tolkienin myöhemmässä quenyassa muoto voisi tarkoittaa myös "minä kannan hedelmää": aor. yks. 1. p.).
 • yáva, yava katso: yávë.
 • yávan subst. "sadonkorjuu, syksy" (LT 1,273; TSH:n tyylisessä quenyassa yávië).
 • Yavanna, fem. nimi: Yav-anna, "Hedelmä-lahja" (PE 17,93) tai "Hedelmän-antaja", valiën, Aulën puolison, nimi (YAB, ANA1; vrt. yávë).
 • yavannamírë subst. "Yavannan jalokivi", puu jossa oli tulipunaiset pyöreät hedelmät (KTK 230 / 196).
 • Yavannië subst., vuoden yhdeksäs kuukausi, "syyskuu" (Liite D, SA: yávë).
 • Yavannildi pl. subst. "Yavannan seuraajat" (yks. #Yavannildë?), haltianaiset jotka tunsivat coimasin (eli lembasin) valmistamisen taidon ja pitivät sen salaisuutenaan (PM 404). Ilmeisesti Yavanna + hildi.
 • yávë subst. "hedelmä" (YAB), vrt. Yavanna. Varhaisessa "qenyassa" on yáva (LT 1,273); muoto yava esiintyy vielä myöhäisessä aineistossa (VT 43,31)
 • yávië subst. "syksy" (SA yávë); "syksy, sadonkorjuu", on Imladrisin kalenterissa tarkasti määritelty 54 päivän jakso, mutta sitä käytetään myös ilman tarkkaa määritelmää (Liite D). Subst. yáviérë *"Syksynpäivä", kuukausien ulkopuolella oleva päivä käskynhaltijain laskussa Yavanniën ja Narqueliën (syyskuun ja lokakuun) välissä (Liite D).
 • Yávien fem. nimi, ilmeisesti yávë "hedelmä" + fem. pääte -ien.

yaw

 • yáwë subst. "rotko, halkeama, lahti [engl. gulf]" (YAG; VT 46,22 mukaan viimeinen selitys pitäisi ehkä lukea gully ["veden uurtama rotko"]).

yax

 • yaxë subst. "lypsylehmä", myös yaxi "lehmä" (Tolkienin myöhemmässä quenyassa jälkimmäinen muoto olisi luultavasti monikko) (GL 36).

ye

 • ye (1) yks. persoonallinen relatiivipronomini "joka", ehkä myös objekti "jota" (mon. i). Vertaa persoonattomaan muotoon ya. Tunnetaan myös genetiivissä (yëo) ja ablatiivissa (yello); molemmat on käännetty "josta" (vaikka edellinen voisi merkitä myös *"jonka"). (VT 47,21).
 • ye (2) kopula "on" (FS, VT 46,22); sekä varhaisemmat että myöhemmät lähteet viittaavat lähinnä sanaan (ks. tätä) "on"-kopulana, joten ye oli ehkä kokeilu, jonka Tolkien myöhemmin hylkäsi. Fut. yéva (ks. tätä).
 • [ye (3), myös , prep. "kuin" (VT 43,16, yliviivattu, kyseisessä tekstissä Tolkien päätyi lopulta muotoon sívë (ks. tätä).]
 • -yë (4) konj. "ja" sekä parin toiseen jäseneen liitettynä suffiksina, esim. Menel Cemenyë "taivas ja maa" (VT 47,30.31, VT 49,25). Muita "pareja" mainitaan esimerkkeinä, mutta Tolkien ei ole kääntänyt niitä itse quenyaksi: Aurinko ja Kuu (*Anar Isilyë), maa ja meri (*Nór Eäryë), tuli ja vesi (*nárë nenyë tai *úr nenyë).
 • (1) huudahdus "katso!" (VT 47,31), esiintyy myös Aragornin huudahduksessa, kun hän löysi Valkoisen puun vesan. (Vrt. yéta-.) Myös huudahduksessa yé mána (ma) = "mikä siunaus!" tai "mikä hyvä asia!" (VT 49,41). Kirjaimellisempi merkitys näyttää olevan *"katso siunausta!".
 • (2) konj.? "sitä paitsi, ja vielä", myös yëa (VT 47,31).
 • [ (3) = ye (3), ks. tätä).]

yea

 • yëa konj.? "sitä paitsi, ja vielä", myös (2) (VT 47,31).

yel

 • [yelca subst.? "miekka" – Tolkienin selitys ei ole varmasti tulkittavissa, ja sana on joka tapauksessa viivattu yli. (VT 45,11).]
 • [yelda adj. "ystävällinen, rakas kuin ystävä" (YEL, yliviivattu).]
 • yeldë subst. "tytär" (YEL). Sana on yliviivattu Etymologioista, mutta se on ehkä palautettu päätteen -iel (ks. tätä) mukana.
 • Yelin subst. "talvi"(LT 1,260; TSH:n tyylisessä quenyassa on hrívë; Yelin jäi luultavasti pois käytöstä samoin kuin adjektiivi yelwa "kylmä", joka esiintyy Etymologioissa eri merkityksessä).
 • yello (1) relat. pron. abl. "jolta"; ks. ye (1).
 • yello (2) subst. "huudahtaa, huutaa voitonriemuisena" (GYEL); muutettu muodosta ello.
 • **yelma, ks. yelmë.
 • yelmë (1) subst. "inho(aminen)". LR:ssä painetussa muodossa Etymologioiden hakusanassa DYEL sana on muodossa **yelma, mutta VT 45,11 mukaan kyseessä on Tolkienin käsikirjoituksen väärä tulkinta. VT 46,22 mukaan yelmë oli vähän aikaa "tytärtä" (?) merkitsevä sana.
 • [yelmé] (2) subst. (ilman selitystä; etymologian perusteella ehkä *"ystävyys") (YEL, yliviivattu).
 • yelta- verbi "inhota, kammota" (DYEL, VT 45,11).
 • yelwa (1) adj. "inhottava" (DYEL; VT 45,11 mukaan Tolkien muutti sanan muodosta yelva).
 • yelwa (2) adj. "kylmä" (LT 1,260 – tämä "qenyan" sana jäi ilmeisesti pois käytöstä yllä olevan (1) tieltä. TSH:n tyylisessä quenyassa tavallinen "kylmää" tarkoittava sana näyttää olevan ringa).

yen

 • yén subst., haltioiden 144 aurinkovuoden mittainen "pitkä vuosi", 52 596 päivää (Nam, Liite D, Liite E, RGEO 66. Tolkien määritteli yénin aiemmin 100 aurinkovuodeksi; ks. PM 126. Etymologioissa (juuri YEN) se näyttää tarkoittavan yksinkertaisesti "vuotta", mutta TSH:n liitteissä "vuotta" tarkoittava sana on loa tai coranar, ks. näitä.) Yénonótië *"vuosien lasku" (MR 51). Mon. yéni Nam, Etym, hakusana YEN – kuitenkin monikkomuoto on luettu väärin "yen-" Etymologioiden painetussa versiossa, vrt. VT 46,23. Yéni pa yéni *"vuosia vuosien jälkeen" (VT 44,36). Mon. gen. yénion ilmaisussa yénion yéni "ajasta aikaan" (VT 44,36).
 • yen, yendë subst. "tytär" YŌ/YON). Tämä sana korvasi toisen muodon, joka kuitenkin on ehkä palautettu käyttöön; ks. yeldë. VT 45,16 mukaan yendë viittaa naispuoliseen "agenttiin" (tekijään); Tolkien muutti sanan muodosta yendi, mutta poisti myöhemmin kaiken.
 • [yendi] subst. "agentti" (tekijä) (fem.; vastaava mask. [hendo]). Sanan yendi Tolkien muutti muotoon yendë, mutta poisti sitten kaikki. (VT 45,16).
 • yénië subst. *"annaali(t)"; Yénië Valinórëo "Valinorin annaalit" (MR 200).
 • yenya subst. (tai adv.?) "viime vuosi" (YA).

yeo

 • yëo relat. pron. gen. "jolta" [engl. from whom] (saattaa tarkoittaa myös *"jonka" [engl. of whom]; ks. ye (1).

yer

 • yérë subst. *"seksuaalinen halu" (VT 46,23; sanaa ei ole varsinaisesti selitetty, mutta se näyttää abstrahoidulta muodolta juuresta YER "tuntea seksuaalista halua").
 • yerna adj. "vanha, kulunut" (GYER).
 • yerya- verbi "kuluttaa" (rappeutumisesta), myös intr. "vanheta" (GYER).

yes

 • yesta- (1) verbi "haluta, himoita" (YES, VT 46,23; jälkimmäinen lähde osoittaa, että Tolkien kirjoitti yesta- yhdysviivan kera eli kyseessä on "haluta" verbivartalona, ei substantiivi "halu" [engl. desire molemmat]).
 • yesta (2) subst. "alku" (PE 17,120). Esiintyy myös yhdyssanassa yestarë (ks. alla), mutta vrt. myös esta (2).
 • yestarë subst. *"alkupäivä", vuoden (loa) ensimmäinen päivä, joka seuraa tuilë-kautta (Liite D, PE 17,120).
 • Yésus mask. nimi "Jeesus" (Tolkienin quenyan kirjoitusasu näyttää perustuvan nimen latinan kielen mukaiseen ääntämistapaan) (VT 43,31).

yet

 • yéta- verbi "katsoa jtk" (LT 1,262). Vrt. (1).

yev

 • yéva "on (vastedes)" (myös "jtk. on (vastedes)" [engl. there will be]), ilmeisesti ye (2) futuurissa. Käännetty myös "on" (írë ilqua yéva nótina "kun kaikki on laskettu mukaan"), mutta tämä tapahtuma kuuluu tulevaisuuteen; näin ollen kirjaimellisesti *"kun kaikki on oleva laskettu mukaan" (FS, VT 46,22). Tolkienin myöhemmässä quenyassa yéva korvattiin ilmeisesti muodolla nauva.

yo

 • yo konj. "ja", "käytetään usein kahden (minkä tahansa puheen osan) yksikön välissä, jotka luonnostaan tai tavan mukaan yhdistetään selvästi toisiinsa, kuten puolisoiden nimet (Manwë yo Varda) tai "miekka ja tuppi" (*macil yo vainë), "jousi ja nuolet" (*quinga yo pilindi), tai sellaisissa ryhmissä kuin "haltiat ja ihmiset" (Eldar yo Fírimor – mutta vrt. FS eldain a fírimoin [dat.], jossa Tolkien yhdistää sanat a-konjunktiolla, joka on nähtävästi vain tavallisen ar-konjunktion variantti). – Eräässä lähteessä yo on ilmeisesti prepositio "kanssa, kera" (yo hildinyar *"perillisteni kanssa", SD 56).
 • (""), yond-, ks. yondo. Relatiivipronominin ya "joka" genetiivimuoto olisi ilmeisesti myös "jonka, josta" (muodosta ya-o, vrt. "sieltä" < ta-o).

yom

 • yomenië subst. "tapaaminen, kokoontuminen" (kolmen tai useamman, jotka tulevat eri suunnista) (WJ 407).

yon

 • Yón (1) subst. "Poika" (VT 44,12.17, viitaten Jeesukseen. Tolkien kirjoitti kyseisen tekstin uudestaan. tavallisesti quenyan "poikaa" tarkoittava sana on yondo, joka myös viittaa Jeesukseen eräässä tekstissä).
 • yón (2) sanan yondë (ks. tätä) variantti. Määritelmä "alue, mikä tahansa (melko laaja) alue jokien tai vuorien kaltaisten esteiden välissä" (PE 17,43).
 • yonda adj. "laaja, tilava" (PE 17,43), myös (sanan yonna vaihtoehtoisena muotona) selitetty "suljettu (rajojen sisään)"; jälkimmäinen merkitys on ehkä tarkoitettu verbin yor- passiivin partisiipiksi.
 • yondë subst. "mikä tahansa melko laaja alue, jolla on selvät luonnolliset rajat (kuten vuoret tai joet)", esiintyy suffiksina -yondë, -yon/-iondë, -ion alueiden nimissä (PE 17,43). Huom. †yondë voi olla myös (arkaainen/runollinen) menn. aikam. verbistä yor-, ks. tätä.
 • yondo subst. "(jnk.) poika" [engl. son] (YŌ/YON, VT 43,47); vrt. yonya ja patronyymipääte -ion. Varhaisessa "qenyassa" , yond-, yondo "(jnk.) poika" (LT 2,342). LT 2,344 mukaan nämä ovat runokielen sanoja, mutta yondo näyttää olevan tavallinen "(jnk.) poikaa" tarkoittava sana TSH:n tyylisessä quenyassa. Yón esiintyy VT 44,17, mutta Tolkien kirjoitti kyseisen tekstin uudestaan. LT 2,344 mukaan yondo tarkoittaa "miespuolista jälkeläistä, yleensä (pojan)pojanpoikaa", mutta Tolkienin myöhemmässä quenyassa yondo tarkoittaa "(jnk.) poikaa", ja sanalle on annettu tämä selitys LT 2,342. Datiivi yondon VT 43,36 (tässä kyseinen "poika" on Jeesus). Katso myös yonya. – Eräässä vaiheessa Tolkien hylkäsi sanan yondo "erittäin epäsopivana" (kaivattuun merkitykseen?), mutta mitään selkeää korvaavaa sanaa ei esiintynyt hänen kirjoituksissaan (PE 17,43), ellei (väliaikaista?) muotoa anon (ks. tätä) ole pidettävä sellaisena. Eräässä lähteessä yondo määritellään myös (yleisesti) "pojaksi" [engl. boy] (PE 17,190).
 • yonna adj. (tai pass. partis.) "suljettu, rajattu", ks. yor- (PE 17,43).
 • yonwa subst. "aita, raja, rajaviiva" (PE 17,43).
 • yonya subst. + persoonasuffiksi "poikani" (ilmeisesti lyhytmuoto sanasta *yondonya; muotoa yonya voidaan ehkä käyttää vain puhuttelussa) (LR 61).
 • yonyo subst. "(jnk.) poika, iso poika". Eräässä versiossa yonyo oli myös lasten leikissä käytetty "keskisormea" tai "keskivarvasta" tarkoittava sana, mutta Tolkien on saattanut luopua tästä käsityksestä päätettyään käyttää sanaa hanno "veli" vaihtoehtoisena leikkinimenä (VT 47,10.15; VT 48,4).

yor

 • yor- verbi "sulkea, rajata, asettaa rajat" (PE 17,43). Menn. aikam. yórë, †yondë, perf. oiórië (PE 17,43). Muotoja yonda, yonna "suljettu, rajattu" voinee pitää verbin passiivin partisiippeinä.
 • yór subst. "veri", ks. yár (VT 46,22).

yu

 • yu- tai yú- prefiksi "kaksi-" [engl. twi-] tai "molemmat" (VT 45,13; VT 46,23; VT 48,20; ks. yualë, yúcalë, yurasta alla). PE 14,84 mukaan voi toimia adverbin tapaan itsenäisesti merkityksessä "kahdesti".

yua

 • yualë subst. "hämärä" (KAL). Myös yúcalë. Vrt. yúyal.

yuc

 • yúcalë ("k") subst. "hämärä" (KAL, VT 45,13). Myös yualë.

yul

 • yúla subst. "hehkuva hiili, savuava puu" (YUL)
 • yulda subst. "kulaus, jokin juotu, juoma, juotu määrä", mon. yuldar (Nam, PE 17,63.68; RGEO 66). Etymologiasta, ks. -da.
 • yulma (1) subst. "kuppi" (Nam, RGEO 67), "juoma-astia" (WJ 416, PE 17,180). Monikko yulmar tunnetaan (VT 48,11). Yulmaya ("k") tuttavallista quenyaa "hänen kuppinsa" (muodollisesti korrekti muoto olisi *yulmarya) (VT 49,17).
 • yulma (2) subst. "oksa" (YUL). On ehkä jäänyt pois käytöstä yllä olevan (1) tieltä.
 • yulmë (1) subst. "juominen, juomingit" (WJ 416).
 • yulmë (2) subst. "punainen [?hehku]" (selitys oli lukukelvoton) (YUL).
 • yulu- verbi "kantaa" (GL 38; ennemmin #col- TSH:n tyylisessä quenyassa).

yun

 • yuncë ("k") perusluku "kaksitoista" ennen kuin se muutettiin muotoon yunquë sanan minquë "yksitoista" vaikutuksesta (VT 48,7.8 mukaan). Tolkien on merkinnyt muodon yuncë asteriskilla. Vrt. encë hakusanassa enquë.
 • yunquë ("q") perusluku "kaksitoista" (VT 47,41; VT 48,4.6.9; VT 49,57; vrt. myös juuri yunuk(w)-, mainittu VT 42,24.31). Tämä sana esiintyy jo varhaisessa lähteessä (PE 14,82). Jotkin lähteet viittaavat sanaan #rasta toisena "kahtatoista" merkitsevänä sanana. Käytössä olevat TSH:n jälkeiset lähteet kuitenkin osoittavat, että Tolkienin tarkoitus oli pitää yunquë tavallisena "kahtatoista" merkitsevänä quenyan sanana.
 • yunquenta perusluku "kolmetoista" (12 ja yksi lisää) (VT 47,15), variantti yunquentë (VT 47,40), vrt. entë (1).
 • yunquesta murtoluku "yksi kahdestoistaosa" (1/12) (VT 48,11).

yur

 • yur- verbi "juosta" (esiintyy muodossa yurin, käännettynä "juoksee", mutta Tolkienin kielien myöhemmässä kehyksessä se näyttää olevan aor. yks. 1. p. "minä juoksen") – QL 106 (vrt. hakusana YUR Etymologioissa).
 • yurasta perusluku "kaksikymmentäneljä" (kaksi kertaa #rasta "kaksitoista") (PE 14,17).

yuy

 • yúyal subst. "hämärä" (PE 17,169); vrt. yualë, yúcalë (ks. näitä).
 • yúyo subst.? adv.? "molemmat (, VT 48,10). Käytetty adjektiivisesti ilmauksessa yúyo má "molemmat kädet"; huomaa, että sanaa yúyo seuraava nomini ei saa monikon eikä duaalin tunnusta.


(valmis, päivitetty Ardalambionissa marraskuussa 2011 julkaistuun versioon)

Tämä artikkeli ei ole käytettävissä GFDL-lisenssillä.